EPN

YFHO1100 Profesjon- og yrkesfag i et opplæringsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional and vocational subjects in a training perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Temaer i emnet er helse- og oppvekstyrkenes særtrekk og fellestrekk, samt deres historie og betydning i dagens velferdssamfunn. Likeså vil lærerens arbeidsoppgaver, roller og funksjon i tilknytning til etikk, danning og utdanning av personell til yrker innen helse- og oppvekstfag bli vektlagt. 

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om velferdsstaten, om de ulike helse- og oppvekstyrkene, deres utdanningsløp, historiske forankring og betydning i dagens samfunn og kan analysere yrkenes særtrekk og fellestrekk 

 • har kunnskap om bruken av ulike digitale verktøy og teknologiske hjelpemidler i helse- og oppvekstyrker 

 • har kunnskap om velferdsstaten og om helse-, sosial- og oppvekstsektorens oppbygning og funksjon samt lovverk og styringsdokumenter 

 • har kunnskap om lærerrollen og om skolen som arena for læring og dannelse 

 

Ferdigheter 

Studenten

 • kan utarbeide veiledningsdokumenter/undervisningsplaner ved hjelp av didaktiske modeller og undervisningsprinsipper

 • kan beskrive og analysere egen kompetanse innen helse- og oppvekstyrker, og identifisere eget behov for kompetanseheving 

 • kan anvende ulike læringsstrategier og læringsverktøy i eget læringsarbeid og kan integrere grunnleggende ferdigheter i læringsarbeidet 

 • kan observere og kartlegge elever og brukers behov 

 • kan formidle yrkeskunnskap muntlig, skriftlig eller gjennom andre dokumentasjonsformer og beherske/anvende digitalt verktøy 

 

Generell kompetanse 

Studenten

 • har innsikt i opplæringens og HO-yrkenes verdigrunnlag og den rollen personlig danning og etisk refleksjonsevne har for yrkes- og profesjonsutøvelsen 

 • kan utvikle yrkesidentitet og yrkesstolthet i HO-yrker

 • kan orientere seg i faglitteratur og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder 

Innhold

 • helse- oppvekstyrkenes særtrekk og fellestrekk

 • velferdsstaten 

 • lærerens arbeidsoppgaver, roller og funksjoner knyttet til yrkesopplæring i helse- og oppvekstfag 

 • etikk, lover og styringsdokumenter i lærerprofesjonen og i helse- og oppvekstyrkene 

 • kartlegge egen kompetanse og analysere eget behov for kompetanseheving 

 • grunnleggende ferdigheter og bruk av læringsstrategier samt hvordan dokumentere læring  

 • samfunnets verdigrunnlag som inkluderer etikk, yrkesetikk og dannelse 

 • yrkesrettet og didaktisk opplæring i skole og arbeidsliv 

 • god bruk av kilder og kildekritikk 

 • observasjon og kartlegging som grunnlag for tilrettelagt og differensiert opplæring 

 • planlegge, gjennomføre og vurdere yrkesopplæring i videregående skole 

 

Praksis 

10 dager yrkesfaglig praksis. 

Arbeids- og undervisningsformer

Dialogbasert undervisning, erfaringsdeling, klassediskusjoner, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

Arbeidskrav 1

Arbeidskravet gjennomføres individuelt og består av to deler:

 

 1. Skriftlig planlegging av og refleksjon over gjennomføring av instruksjonsoppgave, med utgangspunkt i eget primæryrke. Omfang: 1500 ord +/- 10 % + litteraturliste og evt. vedlegg

 2. Praktisk-muntlig gjennomføring av instruksjonsoppgave, omfang 10 minutter

 

Hensikten med arbeidskravet er trening i og refleksjon over grunnleggende lærerferdigheter

For at arbeidskravet skal vurderes til godkjent, må degge de to delene være godkjent.

 

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet gjennomføres i grupper på 2-6 studenter avhengig av antall studenter i klassen, og består av to deler:

 

 1. Skriftlig, faglig forankret oppgave, omfang: 3000 ord +/- 10 % + litteraturliste og evt. vedlegg

 2. Muntlig fremlegg, omfang inntil 45 minutter per gruppe

 

Oppgaven skal knyttes til erfaringer fra yrkesfaglig praksis, og hensikten er å synliggjøre helse- og oppvekstyrkenes særtrekk og fellestrekk med etiske refleksjoner.

 

For at arbeidskravet skal vurderes til godkjent, må begge de to delene være godkjent.

 

Arbeidskrav 3

Individuell, faglig forankret skriftlig oppgave, der hensikten er å reflektere over lærerrollen og sentrale læreroppgaver. Omfang: 1800 ord +/- 10 % + litteraturliste og evt. vedlegg. 

 

Arbeidskrav 4

Individuell skriftlig kompetansekartlegging, der hensikten er refleksjon over egen kompetanse og videre kompetansebehov innenfor eget og øvrige HO-yrker. Omfang: 500 ord +/- 10 %. 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig presentasjon som oppsummerer egen læring forankret i relevant teori for emnet. Tid: 30 minutter per student.

 

Ny og utsatt eksamen 

 • Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. 

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb  

Hjelpemidler ved eksamen

Hver student kan bringe med seg en ½ (halv) A4-side med stikkord til presentasjonen.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Det gis individuell karakter.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.