EPN

YFFB3900 Helhetlig yrkesfaglærerkompetanse – bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s assignment - Comprehensive vocational teacher competence
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler forskningsbasert utvikling i fag- og yrkesopplæring sett i et individ-, bransje- og samfunnsperspektiv, som viser helhetlig yrkesfaglærerkompetanse. Tema som blir berørt er ulike pedagogiske retninger, kritisk tenkning, elevmedvirkning, vurdering for og av læring, profesjonsetikk, samarbeidsrelasjoner innenfor skole- og arbeidsliv.

Forkunnskapskrav

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må studenten ha bestått alle tidligere emner i yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om eget yrkes utvikling, kompetansebehov og samfunnsfunksjon

 • har kunnskap om yrkene som inngår i utdanningsprogrammet

 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for yrkesfag og yrkesfaglærerprofesjonen

 • har kunnskap om undervisning, læring, motivasjon og elevers læringsbehov

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere forskningsbaserte undersøkelser og systematisk utviklingsarbeid

 • kan analysere læreplanverket og tolke innholdet i forhold til opplæring i ulike yrker

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning og læring

 • kan presentere eget arbeid visuelt, skriftlig og muntlig

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere sammenhengen mellom arbeid, læringsmål, problemstilling og egen læring

 • kan analysere og forklare avanserte arbeidsprosesser og funksjoner i eget yrkesfag og sammenligne eget yrke med andre yrker i utdanningsprogrammet

 • kan reflektere over forhold knyttet til verdiforankring og yrkesetiske utfordringer i fag- og yrkesopplæringen

 • kan etablere og lede nettverksrelasjoner i skole og arbeidsliv

 • kan tilrettelegge for, lede og vurdere yrkesrelevant opplæring i skole og arbeidsliv, med utgangspunkt i yrkenes kvalifikasjonskrav

Innhold

 • forskningsmetodikk

 • FoU arbeid knyttet til yrkesopplæring, med vekt på utviklingsarbeid og/eller forskning i skole og/eller arbeidsliv

 • dokumentasjon og refleksjon av helhetlig yrkesfaglærerkompetanse

 • ulike pedagogiske retninger, kritisk tenkning

 • styringsdokumenter knyttet til vurdering for- og av læring

 • profesjonsetikk og håndtering av etiske dilemmaer

 • samarbeidsrelasjoner innenfor skole og arbeidsliv

 • planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av egen undervisningspraksis med vekt på vurderingspraksis

 • elev- og arbeidslivmedvirkning

 

Praksis

 • 15 dager i pedagogisk praksis, 4. periode (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer

Erfaringsdeling, forelesning/dialogbasert undervisning, gruppearbeid i tillegg til refleksjon over yrkespedagogisk kompetanse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Innlevering av veiledningsdokument knyttet til bacheloroppgaven etter retningslinjer gitt av OsloMet. Arbeidskravet består av tre deler:

 1. Innlevering av problemstilling og prosjektskisse til godkjenning. Hensikten med dette arbeidskravet er å kvalitetssikre problemstilling og struktur på oppgaven

 

 1. Godkjenning av informasjonsbrev til informanter og datainnsamlingsverktøy som intervjuguide, spørreskjema eller lignende. Hensikten med dette arbeidskravet er at faglærer ved OsloMet sikrer at datainnsamling foregår profesjonelt og etter etiske retningslinjer

 

 1. Innlevering av veiledningsdokument som viser helheten av bacheloroppgaven. Omfang: 2000 +/- 10%. Hensikten med dette arbeidskravet er å legge til rette for en prosessorientert form for skriving av bacheloroppgaven der studentene får veiledning underveis i skriveprosessen

 

Arbeidskrav 2

Formidling av bachelorprosjektet til medstudenter. Omfang: 15 minutters presentasjon. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal dele sine forskningsfunn fra arbeidet med bacheloroppgavene med resten av klassen for å spre resultatet av forskningen. Presentasjonen gir også muligheter for tilbakemeldinger før den skriftlige bacheloroppgaven skal leveres.

 

Arbeidskrav 3

Praksisrapport etter 15 dagers pedagogisk praksis. Omfang: 1500 ord +/- 10% + eventuelle vedlegg. Hensikten med dette arbeidskravet er at studentene skal dokumentere og reflektere over egne læringsaktiviteter i praksisperioden og knytte dette til emnets faginnhold.

 

Arbeidskravet vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

Del 1: Bacheloroppgave, gruppe på 2-4 studenter, eventuelt individulelt, omfang  8000 ord* +/- 10 % + vedlegg. 

Del 2: Individuell muntlig presentasjon, Omfang: 30-45 minutter pr. kandidat. (15 min til presentasjon og inntil 30 minutter til oppklarende spørsmål). Individuell muntlig eksamen skal vise helhetlig yrkesfaglærerkompetanse. 

* Individuelle oppgaver kan godkjennes ned til 5000 ord, og grupper på over tre studenter kan godkjennes opp til 9000 ord, der det er faglige argumenter for dette.

Nærmere retningslinjer for eksamen i del 1 og del 2 gis av emneansvarlig 

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres ny eksamen som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper til del 1, gjennomføres den individuelt

 • Ved karakteren F for ikke bestått, kan en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven leveres til ny sensur inntil én gang, muntlig eksamen gjennomføres på nytt 

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet 

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb   

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 40 % av samlet karakter for emnet

Del 2: Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått, og teller 60 % av samlet karakter for emnet

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.