EPN

YFFB2200 Ungdomskultur, kjønn og mangfold Emneplan

Engelsk emnenavn
Youth culture, gender and diversity
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler ungdomskultur, barn og unges utvikling, relasjonskompetanse, identitet, likeverd, kjønn og mangfold. I tillegg til faglig fordypning og praksis og relevante fag i ungdomsskolen (8-10. trinn) som er relatert til design, håndverk, utdanningsvalg og arbeidsliv. Emnet vil også omhandle karriereveiledning og det å forstå overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ungdomskultur, unges utvikling, identitet, kjønn og mangfold.

 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskap om relevante læreplaner i ungdomstrinnet 8.-10. trinn

 • har kunnskap om sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • har kunnskap om konsum, redskapsbruk, materialbruk og produksjon i et bærekraftig perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere aktuelle læreplaner for 8.-10. trinn

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i kunst og håndverk, og andre relevante fag på ungdomstrinnet

 • kan utøve karriereveiledning knyttet til ungdommers utdanningsvalg

 • kan bruke digitale medier til innhenting av kunnskap som kreativt utforskende verktøy i designprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opparbeide relasjonskompetanse knyttet til ungdom i vanskelige situasjoner, og ungdomskultur, for tilrettelegging av opplæring i relevante fag på ungdomstrinnet

 • kan legge til rette for samarbeid mellom skolens hjelpeapparat, hjem, skole og arbeidsliv i et samfunnsperspektiv

 • kan tilrettelegge for samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående opplæring

 • kan inspirere, motivere og veilede i kreative og utforskende arbeidsformer

 • kan drøfte og vurdere feltet formgiving, kunst og håndverk som grunnlag for mulige yrkesvalg for elever

Innhold

 • Ungdomskultur, barn og unges utvikling

 • Identitet, likeverd, kjønn og mangfold

 • Sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 • Barne- og unges rettigheter og oppvekstvillkår

 • Folkehelse og livsmestring, (stress og psykisk helse)

 • Identifisere tegn på omsorgssvikt, vold, ekstremisme, seksuelle overgrep, mobbing og rus mm.

 • Omsorg ved kriser

 • Aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere

 • Kjennskap til kontaktlærerrollen, struktur og fag i ungdomsskolen

 • Karriereveiledning og overgang mellom ungdomsskole og videregående skole

 • Yrkesfaglig innhold tilpasset relevante fag og valgfag i ungdomsskolen

 

Praksis

 • 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet, 3. praksisperiode (jf. praksisguiden for pedagogisk praksis)

 • 10 dager yrkesfaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er erfaringsdeling, forelesning/dialogbasert undervisning, rollespill, gruppearbeid i tillegg til refleksjon over yrkespedagogisk praksis gjennom refleksjonsnotat.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 

Arbeidskrav 1

Individuell refleksjon fra 10 dagers praksis fra ungdomstrinnet knyttet til teori om mangfold, ungdomskultur og utdanning. Omfang: 2000 ord +/- 10% + vedlegg, bilder mm. Hensikten med arbeidskravet er å dokumentere erfaringer og refleksjoner fra praksis i ungdomstrinnet opp mot teori om mangfold, ungdomskultur og utdanning.

 

Arbeidskrav 2

Gruppebasert* praktisk gjennomføring av undervisningsopplegg for resten av klassen med selvvalgt tema innenfor kunst og håndverk. Det skal vedlegges en undervisningsplan. Omfang: ca. 30 minutter presentasjon i grupper á 4-5 studenter. Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i teori innenfor de aktuelle temaene og øve på samarbeid om undervisning i et profesjonsfellesskap.

*Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende, etter avtale med faglærer.

 

Arbeidskrav 3

Dokumentasjon og refleksjon fra 10 dagers yrkespraksis med fokus på produkter, teknikker og arbeidsprosesser relevant for undervisning på ungdomstrinnet. Det skrives en dokumentasjon med refleksjon pr. yrke. Omfang:800 ord +/- 10% pr. dokumentasjon + bilder/film mm. Hensikten med arbeidskravet er å bli kjent med ulike teknikker og materialer, som kan anvendes i undervisning på ungdomstrinnet.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk - muntlig:

Oppsummering av egen læring opp mot læringsutbyttene og relevant teori i emnet, ved hjelp av film, PP, Poster eller lignende. Tid pr. student: 35 minutter (20 minutter presentasjon, og 15 minutter til avklarende spørsmål).

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ordinær eksamen.

 • Ved ikke bestått må kandidaten opp til ny muntlig-praktisk eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet 

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes med gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.