EPN

YDEP6100 Yrkesdidaktikk og bærekraft i arbeidslivsfaget Emneplan

Engelsk emnenavn
Vocational didactics and sustainability in the working life
Studieprogram
Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å planlegge, gjennomføre, og vurdere praktiske arbeidsprosesser og oppgaver i et yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk perspektiv.  De tverrfaglige temaene i læreplanene. Tverrfaglige perspektiver som demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring samt bærekraftig utvikling ses opp mot undervisning i arbeidslivsfaget. Helse, miljø og sikkerhet er vektlagt i emnet da HMS er et grunnleggende element i praktiske arbeidsoppgaver. Kunnskap om fag- og yrkesopplæring og yrkesveiledning er også en del av emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om yrkesdidaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering av produksjon, varer og tjenester
 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet som en del av arbeidslivsfaget
 • har kunnskap om fag- og yrkesopplæring og yrkesveiledning

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk undervisning
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske arbeidsoppgaver
 • kan ivareta helse, miljø og sikkerhet i elevenes arbeid med praktiske oppgaver
 • kan sette seg inn i ukjente produksjonsmetoder, tjenester og teknikker
 • kan implementere de tverrfaglige temaer i planlegging av undervisningen i arbeidslivsfaget

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om og kan anvende nye pedagogiske og praktiske metoder i undervisning
 • har kunnskap om hvordan gjeldene lover og forskrifter skal ivaretas i praktisk arbeid
 • har kunnskap og fag- og yrkesopplæring

Innhold

 • Yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk
 • Tverrfaglige temaer i arbeidslivsfaget
 • Planlegging, gjennomføring av undervisning i arbeidslivsfaget
 • Veiledning og vurdering i arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Fag- og yrkesopplæring

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale av arbeids- og undervisningsformer i programplandelen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne gå opp til eksamen i emnet må følgende tre arbeidskrav være vurdert til godkjent

 1. Studentene skal skrive et refleksjonsnotat hvor de reflekterer over egen kompetanse opp mot læreplanen i arbeidslivsfag og yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske perspektiver. Individuelt skriftlig notat. Omfang 800 ord +/- 10 %.

 

 1. Studentene skal planlegge og gjennomføre et yrkesdidaktisk undervisningsopplegg for en praktisk arbeidsoppgave der hovedfokus er helse, miljø og sikkerhet. Arbeidskravet gjennomføres i grupper på 2-3 studenter, omfang 1200 +/- 10 % + eventuelle vedlegg

 

 1. Studenten skal utarbeide en undervisningsplan med vekt på veiledning og vurdering av en praktisk arbeidsprosess og begrunne dette med aktuell teori. Arbeidskravet gjennomføres i grupper på 2-3 studenter og skal presenteres for medstudenter. Omfang: 15 minutter

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Hensikten med arbeidskravene er at studentene skal reflekter over utvikling av egen kompetanse og vise at det ser sammenhengen mellom teori og praksis. Studentene skal også vise praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Det er lagt stor vekt på arbeid i grupper og presentasjoner for medstudenter da deling av kunnskap. og eksempler på praktisk gjennomføring, vil bidra til at studentene etter endt studiet har metoder og verktøy for å undervise i arbeidslivsfaget. Arbeidskravene skal bidra til et helhetlig læringsutbytte i emnet.  

Krav om tilstedeværelse

Det er krav om 80% tilstedeværelse. Se nærmere omtale av arbeidskrav og krav om tilstedeværelse i programplandelen

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 14 dager knyttet til egen utvikling og læring sett opp mot læringsutbyttene i emnet og aktuelle teori. Omfang: 2500 ord +/- 10 %

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, det vil bli gitt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Det stilles krav om korrekt bruk av kilde- og referansetenikk

Vurderingsuttrykk

A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.