EPN

VPSY6210 Psykisk helse og traumatiske belastninger Emneplan

Engelsk emnenavn
Mental Health and Traumatic Stress
Studieprogram
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - heltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med emnet er å utvikle studentenes ferdigheter og relasjonskompetanse i psykisk helsearbeid. Emnet omfatter menneskelige reaksjoner knyttet til traumatiske belastninger, samt sentrale arbeidsformer og forebyggingsstrategier på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å kunne identifisere, vurdere og samhandle med mennesker med psykiske reaksjoner som følge av traumer og kriser.

Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helsearbeid og videreutdanning i psykisk helsearbeid hel- og deltid har felles emnegjennomføring.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte betydningen av traumer, kriser og menneskelige reaksjoner på disse, i en sosial og kulturell kontekst 
 • kan vurdere hvordan holdninger påvirker relasjons- og omsorgsarbeid
 • har innsikt i hvordan kommunikasjon kan brukes som et middel i relasjons- og omsorgsarbeid
 • kan redegjøre for sentrale forklaringsmodeller for sammenhengen mellom traumatiske belastninger, psykisk lidelse og tilhørende arbeidsmetoder
 • kan kritisk vurdere relasjonens betydning i møte med mennesker med lidelse knyttet til traumatiske belastninger

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap i arbeidet med mennesker med traumatiske belastninger og psykisk lidelse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • kan drøfte og anvende faglige teorier i arbeidet med mennesker med traumatiske belastninger og psykisk lidelse på individ, - gruppe, - og samfunnsnivå
 • kan anvende relasjonskunnskap i samhandling med brukere/pasienter med traumeerfaring
 • kan identifisere og vurdere selvmords- og voldsrisiko

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte sammenhenger mellom faglig forståelse, menneskesyn og holdninger i samspillet med mennesker med traumatiske belastninger og psykiske lidelser
 • kan anvende faglig kunnskap om traumatiske belastninger i møte med brukere/pasienter, pårørende, fagpersoner og allmennheten

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter studiegrupper, forelesninger, seminarer, selvstudier, simulerings- og relasjonell ferdighetstrening. Anerkjent terapeutisk metodikk innen psykisk helsearbeid er grunnlaget for simuleringen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter, 80 % deltakelse på seminarer, simulerings- og relasjonell ferdighetstrening
 • Skriftlig oppgave, individuelt eller i gruppe. Omfang 750 ord (+/-10 %)

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen, i form av skriftlig oppgave i gruppe på inntil 3 studenter. Omfang: 2500 ord (+/- 20 %).

Ny eksamen: Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått), har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer et uttrekk av besvarelsene (minimum 20 %). Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet er 100 % overlappende med VPSY6210, VPSYD6210 og MAPSD4210.