EPN

VERB3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Problemstilling for bacheloroppgaven utarbeides på grunnlag av et kunnskapsbasert prosjektarbeid, opplærings- og/eller omsorgstiltak i samarbeid med tjenestemottaker og andre som ble gjennomført i praksisemnet VERPRA30. Problemstillingen og prosjektbeskrivelse godkjennes i løpet av VERPRA30. Bacheloroppgaven er en faglig fordypning innen selvvalgt tema og problemstilling. Bacheloroppgaven skal dokumentere at studentene har tilegnet seg sentrale og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i prosjektarbeid, omsorgs- og/eller endringsarbeid, eventuelt kvalitetsforbedrende tiltak.

Arbeidet med bacheloroppgaven går på heltid over åtte uker.

Forkunnskapskrav

For å begynne på emnet må arbeidskrav i VERPRA30 være godkjent. VERPRA30 y må være bestått før bacheloroppgaven leveres til vurdering.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data og ulike former for rapportering i tråd med etiske og juridiske krav
 • kan gjøre rede for ulike prinsipper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
 • kan gjøre rede for det spesifikke faglige fordypningsområdet som er valgt

Ferdigheter

Studenten

 • kan ivareta personvern jfr. personvernforordningen (General Data Protection Regulation - GPDR), samtykke og taushetsplikt
 • kan utarbeide en problemstilling som begrunnes og er relevant for fordypningsområdet og i samsvar med generelle krav til problemstillinger
 • kan gjennomføre relevant litteratursøk
 • kan kritisk vurdere andres vitenskapelige bidrag innen fordypningsområdet som er valgt
 • kan vurdere datainnsamlingsmetode, prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
 • kan benytte aktuell oppgavestruktur og referanseføring etter gjeldende APA-standard
 • kan anvende resultater fra relevant forskning
 • kan dokumentere et prosjektarbeid, et omsorgs- eller opplæringstiltak, eventuelt et kvalitetsforbedrende tiltak
 • kan anvende faglig kunnskap for å kritisk å diskutere eget arbeid, inkludert funnene i egen bacheloroppgave

Generell Kompetanse

Studenten

 • kan utøve fagkritikk og har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i vernepleierfaglig arbeid
 • kan skriftlig dokumentere og formidle vernepleiefaglig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, veiledning og selvstendig arbeid med bacheloroppgaven. I tilknytning til bacheloroppgaven gis det inntil 5 timer veiledning pr. oppgave. Det oppnevnes veileder for hver bacheloroppgave. Studenten er ansvarlig for å kontakte oppgaveveileder og gi denne nødvendig materiale for å kunne gi veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til avsluttende vurdering:

 • Flervalgstest, minimum 90 prosent riktig svar innen en gitt tidsfrist
 • 1 time individuell veiledning i tilknytning til bacheloroppgaven

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig bacheloroppgave etter gitte kriterier, inntil 8000 ord.

Inntil 2 studenter kan, etter begrunnet søknad og særskilt vurdering, utarbeide bacheloroppgaven sammen. Omfanget av oppgaven er maksimum 8000 ord selv om to studenter skriver oppgaven sammen. Hvis 2 studenter skriver bacheloroppgave sammen, skal hver av studentene legge ved en beskrivelse av eget bidrag til oppgaven. Begge er ansvarlig for bacheloroppgavens innhold.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Ved ikke bestått bacheloroppgave har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon to (2) ganger. Dersom studenten ønsker å forbedre en bestått karakter på bacheloroppgaven, kan oppgaven omarbeides én (1) gang. Siden besvarelsen er knyttet opp til praksisgjennomføring stilles det ikke krav om å utarbeide en ny, egenformulert problemstilling ved 2. og 3. forsøk. Det gis inntil 2 timer veiledning ved karakteren F. Det gis ikke veiledning ved forbedring av karakter.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en intern og en ekstern sensor.