EPN

VERB2300 Anvendt atferdsanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Applied Behavior Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger planlegging, dokumentasjon og evaluering av tiltak basert på anvendt atferdsanalyse. Hovedfokuset er å fremme mestring, selvstendighet og økt livskvalitet hos tjenestemottaker. Studenten skal integrere kunnskap fra tidligere emner og faglig begrunne valg av kartleggingsverktøy, målatferd, registering, tiltak og valg av N=1 design. Sosial validitet skal vurderes samt at valgene er i tråd med gjeldende rettigheter og lover. Studenten skal i dette emnet praktisere flere av de teoretiske prinsippene fra VERB2200. Emnet går over 10 uker.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført VERB2200

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive ulike parters og profesjoners ansvar i en forsvarlig målvalgs prosess
 • kan gjøre rede for tilrettelegging for beslutningsstøtte, medvirkning og selvbestemmelse i et livsløp
 • kan gjøre rede for hvordan ferdigheter kan etableres og opprettholdelse i et livsløp
 • kan skissere tilrettelegging for opprettholdelse og endring av atferd på individnivå, gjennom kartlegging, tiltaksbeskrivelser og evaluering
 • kan gjøre rede for funksjonelle kartlegginger
 • kan beskrive tiltak basert på atferdsanalytiske prinsipper for å forebygge og redusere utfordrende atferd
 • kan beskrive anvendelsen av atferdsanalytiske prinsipper i personalopplæring
 • kan beskrive en rettslig og faglig forsvarlig saksbehandling ved enkeltvedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 

Ferdigheter 

Studenten

 • kan anvende utvalgte kartleggingsmetoder for å utarbeide tiltak basert på atferdsanalytiske prinsipper
 • kan, i samarbeid med andre, gjennomføre en faglig forsvarlig planleggings- og målvalgs prosess med vekt på tjenestemottakers ønsker og selvbestemmelse
 • kan formulere mål på ulike nivåer i tiltaksarbeid
 • kan begrunne valg av registreringsmåte og design, samt fremstilledata fra tiltak
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, rundskriv og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakere
 • kan anvende oppdatert kunnskap om lovverk og relevante veiledere knyttet til bruk av tvang og makt
 • kan gi atferdsspesifiserende tilbakemelding til medstudenter ved muntlige presentasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte faglige-, etiske- og juridiske problemstillinger ved tiltak basert på atferdsanalytiske prinsipper
 • kan formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig
 • kan gjør rede for metoder for systematisk innhenting av ulike parters erfaring og kunnskap

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, selvstudium, oppgaveløsning med utgangspunkt i casebeskrivelser, veiledet gruppearbeid samt praktiske ferdighetsøvelser.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Innlevering av skriftlig forarbeid til veiledet gruppearbeid, 6 deltagere per gruppe, inntil 1500 ord
 • 100 prosent tilstedeværelse i veiledet gruppearbeid med case
 • Muntlig presentasjon i veiledet gruppearbeid av caseanalyse, målvalgs- og opplæringsplan
 • Individuell muntlig presentasjon av målvalgs- og opplæringsplan ut fra caseanalyse i gruppe på 6 studenter. Tilbakemelding etter gitte kriterier fra medstudenter
 • Individuell prosjektbeskrivelse for selvendringsprosjekt, inntil 1000 ord
 • Individuell muntlig presentasjon av selvendringsprosjektet i gruppe på 6 studenter. Tilbakemelding etter gitte kriterier fra medstudenter og faglærer.
 • 100 prosent tilstedeværelse i tre dager med ferdighetstrening

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager, inntil 3200 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en ekstern og en intern sensor.