EPN

VERB1300 Anatomi og fysiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy and Physiology
Studieprogram
Bachelorstudium i vernepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskap om menneskets primære behov, anatomi, fysiologi og motorisk utvikling er sentralt for helsepersonell. Emnet omhandler også cytologi, mikrobiologi, genetikk og nevroanatomi.

Vernepleiere må også ha grunnleggende kompetanse i å observere og samtale med barn og unge, for å forstå deres liv og hvordan arbeid med barn kan foregå i tverrprofesjonelt person- og familiesentrert arbeid. Temaet tydeliggjøres i det tverrfaglige undervisningsopplegget, INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», arbeidsomfang tilsvarende 1,5 studiepoeng. INTER1100 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med * og skrevet i kursiv.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive kroppens oppbygging og funksjon
 • kan gjøre rede for menneskets primære behov
 • kan beskrive de viktigste hygieniske prinsipper
 • kan presentere sentrale aspekter innen mikrobiologi
 • kan beskrive oppbyggingen av en celle og dens funksjon
 • kan beskrive ulike organsystemers oppbygging og fysiologi, med særlig fokus på nevrologi
 • kan beskrive normal motorisk utvikling og faktorer som kan påvirke utviklingen
 • kan beskrive sansenes normale utvikling og funksjon og faktorer som kan påvirke utviklingen
 • har en generell forståelse av barndom og av barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold *

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske jenter og gutters hverdagsliv og deres subjektive forståelse av dette*

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en begynnende forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres*

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, skriftlig oppgave, flervalgsoppgave og selvstudium.

I INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», inngår 2 seminardager, digitale læringsressurser og samtale- og observasjonsoppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent

 • Deltakelse på seminar, minimum 80 prosent tilstedeværelse

 • En flervalgsoppgave med minimum 80 prosent korrekt svar innen en gitt tidsfrist

 • arbeidskrav beskrevet under INTER 1100 https://uni.oslomet.no/interact/

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F 

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av én intern og én ekstern sensor.

Emneoverlapp

10 stp. overlapp med VERN1500/VERND1500/VERNL1500