EPN

VEIC7100 Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching Emneplan

Engelsk emnenavn
Basic Coaching and Councelling Skills
Studieprogram
Veiledning og Coaching
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedfokus på individuell veiledning og coaching. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som veileder og coach. Studentene forventes å praktisere i rollen som veileder og coach og reflektere over egen utvikling i denne sammenhengen.

Forkunnskapskrav

Emne 1 må være bestått før man kan ta eksamen i emne 2

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning og coaching
 • kunnskap om faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser
 • kunnskap om rollen som veileder og coach

 

Ferdigheter

Studenten har:

 • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og coaching
 • grunnleggende ferdigheter i å systematisere og strukturere veilednings- og coachingprosesser
 • grunnleggende ferdigheter i relasjonsbygging og ledelse av veilednings og coachingprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten har:

 • grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching med særlig fokus på individuell veiledning og coaching
 • grunnleggende kompetanse i rollen som veileder og coach
 • grunnleggende kompetanse om etiske forhold i veiledning og coaching

Innhold

 • det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning og coaching
 • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og coaching
 • faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl. a. systematikk og struktur i prosessene
 • veiledning og coaching med særlig fokus på én - til - én veiledning
 • rollen som veileder og coach både som relasjonsbygger og prosessleder
 • etikk i veiledning og coaching

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Utarbeide egne utviklingsmål og reflektere over egen utvikling. Individuell skriftlig oppgave. Omfang: 400-500 ord
 2. Gjennomføre to veilednings- eller coachingoppgaver i praksis og føre logg fra disse. Individuell oppgave. Omfang 150-300 ord pr logg.
 3. Delta i basisgrupper der det fokuseres på ulike utfordringer i veiledning og coaching. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse i basisgruppen dersom ikke annet er avtalt med veileder/kontaktlærer

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. I eksamensbesvarelsen skal studenten dokumentere minst ett veilednings- eller coachingforløp med planlegging, gjennomføring og refleksjon over dette arbeidet knyttet opp mot relevant teori. Omfang: 2300-2500 ord

 

Ny og utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjektoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det brukes to interne sensor på emnet, tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.