Emneplan forVEB6000 Barnevern i et minoritetsperspektiv

Innledning

Gjennom studiet skal studentene oppnå økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernsfaglig arbeid med etniske minoriteter bosatt i Norge. Emnet skal bidra til å styrke studentenes ferdigheter i arbeid med voksne, barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Studentene skal opparbeide seg evner til å reflektere over forholdet mellom sosial- og barnevernsarbeidere og minoritetsfamilier. Videre skal de tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som stimulerer til økt toleranse, forståelse for og kunnskap om etniske minoriteters situasjon i majoritetssamfunnet og for hvordan ens egen kultur påvirker samhandling. Det legges vekt på å bygge videre på kunnskaper og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere sosialfaglig utdanning og praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • majoritets - minoritetsrelasjoner i historisk, samfunnsmessig og politisk perspektiv
 • produksjon av kunnskap ideologi, makt og marginaliseringsprosesser
 • språk og kommunikasjon
 • antirasistisk sosialt arbeid
 • identitet, kultur og samhandling
 • deltakelse og inkludering i majoritetssamfunnet
 • integrasjonsstrategier
 • familievold
 • arbeid med enslige mindreårige flyktninger
 • minoritetsetniske gruppers levekår

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere strukturelle og individuelle maktrelasjoner
 • utøve en etisk og kultursensitiv tilnærming i sosialfaglig arbeid
 • reflektere over hvordan ens egen kultur påvirker fortolkning og samhandling
 • samhandle og kommunisere ved hjelp av tolk

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha opparbeidet forståelse for hvordan kulturelt mangfold og komplekse maktforhold har sammenheng med menneskers varierende behov og livsstil
 • kunne analysere og vurdere hva som kan være spesielt og hva som kan være felles for sosialt arbeid med etniske minoriteter, sammenliknet med sosialt arbeid med majoritetsetniske personer.
 • ha oppnådd kunnskaper som stimulerer til refleksjon over sosial- og barnevernsarbeidernes maktposisjoner både som representanter for offentlige myndigheter og som representer for en majoritetskultur.
 • ha oppnådd kunnskaper om - og ferdigheter i innhenting og bruk av kilder (grunnleggende henvisnings- og sitatteknikk).

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er inndelt i to bolker à tre dager. Arbeidsformer vil være forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og egenrefleksjon. Arbeid med konkrete teoretiske og metodologiske problemstillinger knyttet til studentenes egne erfaringer hvor det gis anledning til å drøfte egne kasus.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følge to arbeidskrav være godkjent:

1. Obligatorisk deltakelse.

Det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær utover 20 % må studentene levere inn et alternativt arbeidskrav. Ved fravær utover 25 % mister studentene retten til å framstille seg til eksamen.

Med relativt få undervisningsdager er krav om tilstedeværelse begrunnet i prosessundervisning og viktigheten av å reflektere sammen. Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av emnets formål, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/ eller ta eksamen.

2. Ett skriftlig notat.

Ett skriftlig notat hvor studenten skal velge tema og problemstilling for sin fordypningsoppgave innenfor området barnevernsarbeid eller sosialt arbeid og etniske minoriteter, og begrunne valget. Dette skal leveres og godkjennes av emneansvarlig innen oppgitt frist. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, har studenten rett til å levere det på nytt èn gang.

Dersom arbeidskravene ikke oppfylles, mister studenten retten til å framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig fordypningsoppgave. Studentene arbeider med oppgaven gjennom hele studiet. Besvarelsen skal være på 8 - 10 sider.

I oppgaven skal problemstillingen drøftes med bruk av pensum fra emnet og evt. annen teori i tillegg. Studenten kan også i arbeidet med oppgaven trekke inn egne erfaringer eller aktuell debatt fra media.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen, som har lik utforming som ordinær. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg godt inn i gjeldende regler.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelsen.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet retter seg mot ansatte i barnevernstjenesten, NAV, helse- og sosialsektoren, og frivillige organisasjoner. 3. års bachelorstudenter kan ta emnet som fordypningsemne.

Opptakskrav

Søkere må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. For opptak og rangering vises det til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Emneansvarlig

Marianne Rugkåsa. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Child Welfare from a Minority Perspective
Studieprogram
Høst: Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1