EPN

VBIS6000 Biblioteket i samfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Libraries and Society
Studieprogram
Biblioteket i samfunnet
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar opp bibliotekets rolle i samfunnet og bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag. Det tar også opp utvikling av nye tjenestetilbud til publikum og lederens rolle og oppgaver.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om biblioteket som samfunnsinstitusjon og bibliotekarprofesjonens rolle
 • har kunnskap om hvordan statlig og kommunal styring påvirker utviklingen av offentlige bibliotektjenester
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man kan bruke styringsdata og evalueringer til å endre organisasjonen og utvikle tjenestetilbudet
 • kjenner de spesielle utfordringene som ligger i å lede bibliotek

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere og reflektere kritisk over bibliotekets og bibliotekarprofesjonens rolle
 • kan reflektere over organiseringen av i bibliotek og andre informasjons- og kulturformidlende institusjoner
 • kan med utgangspunkt i egen praksis reflektere over tjenestetilbudet i bibliotek og andre informasjons- og kulturformidlende institusjoner
 • kan legge til rette for utvikling av nye tjenester og profilere bibliotekets tilbud
 • kan evaluere, dokumentere og formidle resultater fra prosjekter knyttet til egen yrkespraksis

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap i egen yrkespraksis
 • kan reflektere kritisk over egen lederpraksis
 • kan evaluere og dokumentere resultater av prosjekter knyttet til egen yrkespraksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene er forelesninger, web-seminar, gruppearbeid, veiledning og selvstudium.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent:

 • ett individuelt blogginnlegg over oppgitt emne fra emneansvarlig (ca. 2.000 tegn).
 • ett skriftlig arbeid ut fra selvvalgt emne som skal godkjennes av emneansvarlig. Dette arbeidet kan utføres enten alene eller i par (ca. 20.000 tegn hvis man skriver alene, ca. 30.000 tegn hvis man skriver to sammen).

Arbeidskravene skal være gjennomført innen fastlagt tid og godkjent av emneansvarlig før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom èn eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon èn gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over 3 dager (72 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 10.000 - 12.000 tegn inkludert mellomrom.

Studenter som ikke består ordinær eksamen eller har gyldig fravær kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Vurderingsformen er lik som til ordinær eksamen, og det vil bli gitt en ny eksamensoppgave. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse.

Opptakskrav

Målgruppe

Bibliotekledere i Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.