EPN

VØR6000 Teoretiske perspektiver på økonomisk rådgivning Emneplan

Engelsk emnenavn
Theoretical perspectives on financial counseling
Studieprogram
Videreutdanning i økonomisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet omhandler økonomisk sosiologi, sosialpolitikk, psykologi og juss, og belyser sosiologiske begreper som rammer inn fattigdom, pengebegrepet, samhandling omkring penger og forståelse av betalingsvansker. Sosialpolitikken bidrar med perspektiver på rådgivningens plass i hjelpeapparatet. Den psykologiske vinklingen gir innsikt i hvordan pengebegreper og pengeforvaltning utvikles og styres i og av den enkelte.

Psykologien bidrar også med kunnskap omkring innretningen av rådgivningsarbeidet. Jussfaget gir kunnskap om fordringer og inkasso, kreditor og debitors rettigheter og plikter og innrammer rådgiving som hjelpetiltak.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emne ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • hvordan økonomiske problemer og gjeldsproblemer oppstår
  • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi
  • juridisk metode
  • relevante lover omkring privatøkonomi og økonomisk rådgivning

 

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere økonomiske problemer på individuelt nivå
  • produsere framstillinger av saksforhold og drive korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og brukere i tråd med lovverket på området
  • drøfte og avgjøre juridiske problemstillinger i en sak
  • drive informasjonsarbeid og opplæring i privatøkonomiske spørsmål med sikte på å forhindre utvikling av gjeldsproblemer

 

Generell kompetanse

  • Studenten kan forstå og reflektere kritisk og etisk over økonomisk rådgivning som tjeneste i forhold til de behov brukere har og de rettigheter som er nedfelt i lovverk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger på OsloMet, digitale forelesninger, seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser og veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende krav være godkjent:

  • Skriftlig gruppeoppgave med et omfang på 3000 ord. I tillegg skal hver gruppe lese en annen gruppes oppgave og gi skriftlig og muntlig tilbakemelding.

Gruppeoppgaven blir vurdert som helhet og skal være utført av gruppen i fellesskap. Det gjøres ikke individuelle vurderinger av enkeltstudenters bidrag i oppgaven. Gruppeoppgaven skal være godkjent av emneansvarlig og skriftlig og muntlig tilbakemelding skal være gjennomført for å kunne framstille seg til eksamen. Ved ikke godkjent gruppeoppgave leverer gruppen en omarbeidet versjon innen angitt frist. Dersom oppgaven igjen ikke blir godkjent, mister alle i gruppen retten til å framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over 7 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 10-12 sider. I tillegg kommer forside og litteraturliste. Innlevering av eksamen foregår digitalt i Inspera.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen som har lik utforming som ordinær. Det vil bli gitt en ny eksamensoppgave. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av vårsemesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse.

Opptakskrav

Emneansvarlig