Emneplan forUTVB3300 Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring

Innledning

Emneplanen godkjent den 29.03.06. Godkjent av studieutvalget ved HiO 19.06.06. Revisjon godkjent av studieutvalget ved LUI 23.05.13. Redaksjonelle endringer foretatt 03.03.14. Revisjon godkjent av studieutvalget ved LUI 11.05.17. Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved LUI 27.11.17. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 17.01.2018. Gjeldende fra vårsemesteret 2018.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tildeler graden bachelor i utviklingsstudier til studenter som gjennomfører det treårige bachelorprogrammet i utviklingsstudier (180 studiepoeng) ved høgskolen. Graden vil også kunne tildeles studenter som gjennomfører årsstudiet (alternativt Global forståelse 1 og 2) og påbyggingsstudier i utviklingsstudier (på til sammen 120 studiepoeng) og som i tillegg har 60 studiepoeng innenfor andre relevante studier. Dette emnet går i 6. semester i bachelorstudiet.

Forkunnskapskrav

Studenter tatt opp på HiOAs bachelorstudium i utviklingsstudier kan begynne på dette emnet såfremt minst 120 studiepoeng er bestått, hvorav minimum første, andre og tredje semester av bachelorstudiet (90 studiepoeng). 30 studiepoeng av de 120 studiepoengene kan være fra fjerde eller femte semester eller bestå av annen relevant utdanning som er søkt om og bekreftet godkjent for innpassing i bachelorstudiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har faglig kunnskap om sentrale teorier innenfor studiet av utvikling, globalisering og sosial endring
 • har faghistorisk kunnskap og oversikt over utviklingsstudier

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte kritisk ulike ideologiske, teoretiske og metodologiske tilnærminger til utviklingsstudier og til utviklingsbegrepet
 • har forståelse av etiske utfordringer som ligger i studiet av ulike samfunnsformer og kulturer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan velge ut og bruke relevant fordypningsstoff fra faglitteratur og foreliggende data til bruk i et selvstendig arbeid med selvvalgt faglig tema
 • kan gi en skriftlig framstilling av et problem, basert på samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Emnet tar opp følgende hovedtemaer:

 • Utviklingsstudier som felt, sentrale begreper, teorier og retninger
 • Utviklingsfaglige tilnærmer til studiet av bistand
 • Miljø og utvikling
 • Globalisering og utvikling
 • Etiske utfordringer og maktforhold i studiet av andre kulturer

Arbeids- og undervisningsformer

I tillegg til forelesninger som tar utgangspunkt i det felles kjernepensumet, arrangeres det en seminarrekke, ledet av faglærer, der studentene legger frem to obligatoriske notater. Studentene skal skrive en selvvalgt, individuell bachelor-/semesteroppgave, der problemstillingen godkjennes av faglærer. For studenter som tar hele bachelorprogrammet i utviklingsstudier, vil dette være en bacheloroppgave. Oppgaven skal være forankret i en forståelse av teorier om utvikling, globalisering eller sosial endring som anvendes for en analyse og kritisk drøfting av et utvalgt tema. Det gis individuell veiledning i skriveperioden. Oppgaven skal være på 10 000 ord (+/-10 %). Nærmere opplysninger om innhold og format vil bli gitt. Oppgaven skal leveres elektronisk innen en gitt frist.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I seminarene skal hver student legge fram to obligatoriske notater. Det første er en angivelse av et prosjektemne for den selvvalgte bachelor-/semesteroppgaven på ca. 1000 ord, mens det andre er en prosjektskisse som presenterer opplegget for bachelor-/ semesteroppgaven på ca. 2000 ord.

Følgende arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse må være godkjent for at studenten skal kunne få avlegge eksamen. Kravene har til hensikt å sikre framdrift i arbeidet med bacheloroppgaven, samt at studentene for delt kunnskap og perspektiver med hverandre.

 • Individuell skriftlig prosjektemnebeskrivelse for bacheloroppgaven (1000 ord +/- 10 %)
 • Framlegg av prosjektemnebeskrivelsen i seminar (ca. 10 minutter)
 • Individuell skriftlig prosjektskisse som presenterer opplegget for bacheloroppgaven (2000 ord +/- 10 %)
 • Framlegg av prosjektskissen i seminar (ca. 15 minutter)

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av to eksamensdeler:

 • En 72-timers hjemmeeksamen med grunnlag i pensum der studenten besvarer to av fire oppgitte oppgaver. Hver av de to besvarelsene skal ha et omfang på 1500 ord +/- 10 %.  
 • Individuell bachelor-/semesteroppgave (10 000 ord +/- 10 %)

Samlet karakter

Det gis en samlet karakter der hjemmeeksamen teller 40 % og bachelor-/semesteroppgaven 60 %. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter for emnet.

Ny/utsatt eksamen

Hver av eksamensdelene står som selvstendige eksamener; ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat må kun den aktuelle eksamenen tas opp igjen. Hjemmeeksamen tas på nytt. Bachelor-/semesteroppgaven kan omarbeides én gang ved ny eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Både intern og ekstern sensor deltar i vurdering av hjemmeeksamen og bachelor-/semesteroppgaven.  

Opptakskrav

Emnet kan tas av studenter med minst 120 studiepoeng, hvorav minimum 90 studiepoeng i utviklingsstudier og minst 30 av disse må være på påbyggingsnivå.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Theories Concerning Development, Globalization and Social Change - Intermediate Level
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i utviklingsstudier
Studiepoeng
30 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i utviklingsstudier