EPN

TRE1100 Matematikk - 3-terminsordning Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics - Preparatory course
Studieprogram
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
12 Forkurspoeng
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på grunnskoleutdanning i matematikk. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk, og skal være godt forberedt til å følge undervisningen i de matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsemnene i ingeniørutdanningen.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
  • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene innen geometri og vektorrekning, algebra og funksjoner, inkludert derivasjon og antiderivasjon.

Ferdigheter 

  • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
  • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra og funksjoner.
  • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk. 
  • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon. 

Generell kompetanse 

  • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget. 
  • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet. 
  • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveregning. Det undervises tilsvarende 19 timer per uke med forelesninger og regneøvelser i sommerterminen, og tilsvarende 6 timer per uke med forelesninger og regneøvelser i høst- og vårsemesteret.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Minst fire av til sammen åtte innleveringsoppgaver i løpet av studieåret må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og ikke kan regne symbolsk. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.