EPN

TLK2300 Kulturell og individuell variasjon i tolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Cultural and Individual Variation in Interpreting
Studieprogram
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av rektor 22. desember 2010. Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved fakultet LUI 5. mars 2015. Redaksjonelle endringer foretatt 6. juli 2017 og 15. august 2019. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 19. desember 2019. Gjeldende fra vårsemesteret 2019.

 

Emnet Kulturell og individuell variasjon i tolking er et deltidsstudium med undervisning over ett semester. Emnet skal bidra til refleksjon og bevissthet om tolken som individ og yrkesutøver i et flerkulturelt samfunn, samt refleksjon og bevissthet om tolkefunksjonen i den institusjonelle samtalen. Emnet skal bidra til å styrke handlingsberedskap og handlingskompetanse i yrkesutøvelsen for tolker.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger i forskning knyttet til kulturelt og individuelt mangfold
 • har kunnskap om profesjonsutøvelse i en flerkulturell kontekst

Ferdigheter 

Studenten 

 • har evne til å se sin yrkesutøvelse som tolk fra ulike teoretiske perspektiver
 • har evne til å anvende et faglig begrepsapparat i refleksjon over tolkens yrkesutøvelse

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan diskutere årsaksforklaringer og gjennomføre reflekterte vurderinger relatert til yrkesutøvelse i en flerkulturell kontekst

Innhold

Emnet består av tre hovedtemaer.

  1. Sentrale begreper 
 • Kultur, etnisitet, identitet, status og rolle 
 • Kultursensitivitet, interkulturell kommunikasjon og mangfoldskompetanse 
 • Stigmatisering, stereotypier og etnosentrisme 
  1. Profesjonsutøvelse i et mangfoldig samfunn 
 • Profesjonalisering og profesjonsidentitet
 • Religion og migrasjon
 • Kjønn og seksualitet
 • Minoritetspolitikk, assimilering og integrering
 • Ytringsfrihet
 • Tillit 
  1. Diskurs, makt og avmakt
 • Makt, diskurs og språk
 • Fordommer og tabuer 
 • Kompetanse, danning og skjønnsutøvelse
 • Majoritet vs minoritet (Samiske språk og kultur; tegnspråk)

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium og går over ett semester. Emnet er nettbasert og har også samlinger ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenten må ha tilgang til datamaskin og Internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. Det forutsettes stor grad av selvstudium, samt samarbeid i studentgrupper. Informasjon om antall samlinger, og antall dager per samling, finnes på nettsidene til universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • En detaljert beskrivelse av en case der studenten mener at kultur var en dominerende faktor i tolkemediert interaksjon (600-1000 ord).
 • Et refleksjonsnotat (1500 ord +/- 10 %) som knytter sammen casen til pensum. Refleksjonsnotatet bearbeides etter veiledning, og inngår i studentens eksamensmappe.

Formålet med begge arbeidskravene er å stimulere og strukturere egen bevissthet og refleksjon rundt profesjonsutøvelse i dagens flerkulturelle samfunn.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Studentenes bidrag med erfaringer og refleksjoner regnes som viktige læringsressurser i emnet. Det er derfor krav om deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlingen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlinger. For å få avlegge eksamen kreves det 80 % deltakelse på obligatoriske læringsaktiviteter.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering har form av en mappeeksamen. Mappen skal inneholde et refleksjonsnotat, 2000 ord (+/- 10 %). Mappen skal også inneholde en kort refleksjon (500 ord) som redegjør for hvordan studenten har utviklet sin kulturelle og individuelle forståelse av tolking i arbeidet fra case, refleksjonsnotat og til mappeinnlevering.

 

Ny/utsatt eksamen 

Dersom mappen vurderes til ikke bestått, leveres en omarbeidet versjon til ny/utsatt eksamen

Ved avsluttende vurdering brukes "Bestått" eller "Ikke bestått".

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Ved avsluttende vurdering brukes "Bestått" eller "Ikke bestått".

Vurderingskriterier

Bestått: Studenten dokumenterer gode kunnskaper og god evne til selvstendig bruk av relevante samfunnsfaglige teorier og begreper, samt viser god forståelse for tolkens yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Studenten viser et godt refleksjonsnivå med hensyn til læringsmålene.

Ikke bestått: Studenten dokumenterer ikke gode kunnskaper og god evne til selvstendig bruk av relevante samfunnsfaglige teorier og begreper, samt viser liten forståelse for tolkens yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Studenten viser ikke tilstrekkelig refleksjonsnivå med hensyn til læringsmålene.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Opptakskrav

Målgruppe og opptakskrav er tilsvarende som for studieprogrammet emnet tilhører. Se programplan.