EPN

TKLIT7100 Flerspråklig kompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Multilingual Competence
Studieprogram
Tverrfaglig kompetanse – literacy i fag og yrker
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet retter perspektivet mot hvordan både muntlig og skriftbasert kommunikasjon relaterer seg til kultur, religion, holdninger og verdier. Flerkulturell kommunikasjon knyttes også til toleranse og respekt for diversitet (mangfold). Emnet vektlegger kunnskap om ulike kulturrelaterte, både verbale og ikke-verbale, kommunikasjonsstiler, språktypologi og kontrastive perspektiver på ulike minoritetsspråk i Norge.  

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om andrespråkslæring og undervisning av flerspråklige elever
  • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs for identitetsutvikling, interkulturell kompetanse og aktørskap i et mangfoldig samfunn

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan engasjere og skape bevissthet hos elever om samfunnsmessige maktrelasjoner og flerkulturelle representasjoner
  • kan aktivere de flerspråklige elevenes forkunnskaper og ressurser
  • kan vurdere elevers egen interkulturelle kommunikative kompetanse
  • kan planlegge og legge til rette for langvarig andrespråksopplæring

 

Generell kompetanse

Studenten

  • innehar interkulturell kommunikativ kompetanse og et skjerpet blikk for mangfold og kompleksitet i et lokalt og globalt perspektiv
  • har inngående kjennskap til at flerspråklighet og flerkulturalitet er en ressurs
  • har bevissthet rundt kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling som sentrale komponenter i den langvarige andrespråksopplæringen

Innhold

Se emnets innledningstekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer forelesninger og studentaktive metoder der studentene særlig inviteres til å bruke egne praksiserfaringer fra det yrkespedagogiske feltet og det flerkulturelle klasserom. Dette emnet skal gjøre studentene bevisste på og i stand til å identifisere elevenes språklige utfordringer, både muntlige og skriftlige, i arbeid med autentiske tekster. I denne sammenheng vil det vektlegges didaktiske veiledningsstrategier.

Studentene skal ha kunnskap om hvordan kommunikasjon henger sammen med kultur, normer og verdier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for eksamen kan avlegges:

  • Individuelt notat om vurdering og veiledning av en autentisk tekst skrevet av en flerspråklig elev. Omfang: 800 - 1000 ord.

Studentene skal ha kunnskap om hvordan kommunikasjon henger sammen med kultur, normer og verdier. Hovedformålet med arbeidskravet er at studentene skal vise hvordan de på bakgrunn av sin kunnskap om flerkulturell kommunikasjon kan gi språklig veiledning til elever i det flerkulturelle klasserom.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Det kreves i tillegg 80% deltakelse og tilstedeværelse for å kunne fremstille seg for eksamen/vurdering. Se programplan for ytterligere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en syv-dagers individuell hjemmeeksamen i form av en skriftlig reflekterende tekst over et oppgitt tema der teoretisk og praktisk kunnskap kommer til uttrykk. Omfang: 2000 - 2500 ord.

 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst med nytt tema.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.