EPN

TEK2800 Teknologiledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Technology Management
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet teknologiledelse har til hensikt å styrke studentenes evne til å bidra til å lede verdiskaping i organisasjoner. Dette er et introduksjonskurs som skal gi en innføring i sentrale temaer for å kunne forstå verdiskaping, drift av og utfordringer i organisasjoner. Hensikten er at studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for hva en bedrift er og hvordan den fungerer. Nøkkeltema som vil bli behandlet er ledelse, strategi, økonomi, organisasjon og entreprenørskap.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • forstå hvordan organisasjoner skaper verdier

 • gjøre rede for sentrale prinsipper for ledelse og organisering

 • forklare og forstå bedriftsøkonomiens hovedelementer

 •  gjennomføre grunnleggende tolkning og analyse av regnskap og budsjetter

 •  forklare sentrale begreper knyttet til innovasjon og entreprenørskap

 • ha kjennskap til muligheter og utfordringer knyttet til det å starte en egen bedrift

 • ha kjennskap til grunnleggende elementer for å forstå omgivelser og marked

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sette seg inn i og forstå hvordan en bedrift fungerer

 • foreta lønnsomhetsvurderinger og vurdere økonomisk risiko

 • utarbeide en forretnings- eller prosjektplan

 • være bevisst en bedrifts etiske utfordringer og samfunnsansvar

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • orientere seg i en bedrift og i arbeidslivet

 • foreta økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn

 • se en tverrfaglig sammenheng på tvers av en organisasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid (individuell eller i gruppe [maksimalt fire studenter]), veiledning, presentasjoner, oppgaveøvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tre obligatoriske arbeider: 
  • To skriftlige innleveringer, der hver innlevering har deloppgaver
  • En presentasjon av forretningsidé med tilhørende skriftlig arbeid

Vurdering og eksamen

 1. Skriftlig semesteroppgave på 20 sider (+/- 10%), pluss vedlegg og budsjett. Semesteroppgaven leveres individuelt eller i gruppe på inntil 5 studenter (teller 40%)  
 2. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer (teller 60%)

Begge deler av eksamen (semesteroppgave og individuell skriftlig eksamen) må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

Eksamensresultat kan påklages.

Konteeksamen arrangeres kun i tilknytning til vårens eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

 1. Semesteroppgaven: Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.  
 2. Individuell skriftlig eksamen: A) Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas. B) Kandidaten kan ta med og bruke alt av fysisk skriftlig materiale, inkludert bøker og notater. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ELPE3800, DAPE3800, KJPE2800, MAPE2800, EMPE1801, BYPE1801, EMPE180.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.