EPN

TAB1200 Dental materialvitenskap 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Dental Material Science 1
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Grunnleggende materialvitenskap gir nødvendig naturvitenskapelig bakgrunn for forståelsen av materiallæren og materialvitenskapelige prinsipper. Kunnskap om dental materialvitenskap gir innsikt i muligheter og begrensninger ved design, konstruksjonsmessig planlegging og materialvalg. Med grunnleggende materialvitenskap forstås videre forskning og utvikling av dentale materialer og nasjonale og internasjonale krav som stilles til materialene. Sikkerhet rundt bearbeiding, håndtering og oppbevaring av materialer og forsvarlig bruk av utstyr og maskiner vektlegges med tanke på å skape gode rutiner og holdninger (HMS) på laboratoriet.

Dentale hjelpematerialer gir en innføring i materialer som utelukkende benyttes under fremstilling av tanntekniske produkter.  Hvordan hjelpematerialene behandles har stor betydning for å sikre kvaliteten på de permanente tannerstatningene.

Polymermaterialer har mange bruksområder enten som hjelpematerialer eller restaureringsmateriale. Polymermaterialers bruksområder, fysikalske og kjemiske egenskaper, samt behandling av materialene for å ivareta egenskapene vil stå sentralt.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan beskrive relevante metoder for testing av dentale materialers fysikalske og kjemiske egenskaper
 • kan gjøre rede for fysikalske begreper og teorier relatert til dental materialvitenskap
 • kan gjøre rede for dentale materialers overflateegenskaper
 • kan beskrive periodesystemets oppbygning, atomenes struktur og kjemiske bindingstyper
 • kan presentere enkle balanserte kjemiske reaksjonslikninger og forklare molbegrepet
 • kan forklare konsentrasjon og pH
 • kan gjøre rede for organiske- og uorganiske forbindelser, funksjonelle grupper og nettverkstoffer som kan inngå i dentale materialer
 • kan gjøre rede for elektrokjemiske prosesser og dets betydning for korrosjon i et oralt miljø
 • kan gjøre rede for dentale hjelpematerialers sammensetning og behandling
 • kan gjøre rede for dentale gipstyper og andre modellmaterialer, deres anvendelse og egenskaper
 • kan gjøre rede for de vanligste dentale avtrykksmaterialer, deres anvendelse og egenskaper
 • kjenner til ulike typer kompositter og dentale sementer og deres bruksområder
 • kan beskrive behandling og bearbeiding av polymerer slik at materialegenskapene ivaretas
 • kan gjøre rede for de vanligste polymermaterialene som benyttes i odontologien
 • kan gjøre rede for polymerers fysikalske og kjemiske egenskaper
 • kan gjøre rede for polymerisasjonsprosesser og betydningen av høy omsetningsgrad

Ferdighet

Studenten kan

 •  utføre enkle støkiometriske beregninger med utgangspunkt i en balansert kjemisk ligning

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • selvstendig utføre korrekt bruk, oppbevaring og avfallshåndtering av aktuelle tanntekniske materialer og kjemikalier, relatert til helse, miljø og sikkerhet (HMS) med hensikt å skape gode rutiner og holdninger på laboratoriet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter forelesninger, selvstudier, laboratorieøvelser og seminarer kombinert med teoretiske oppgaver både i grupper og individuelt. Laboratorieøvelsene kan foregå som materialtesting.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger og laboratorieøvelser
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og obligatorisk veiledning

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, inntil 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator utlevert av universitetet.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgaven. To interne sensorer vurderer alle besvarelsene.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med TANN1200 Dentale materialer