EPN

SYKPPRA70 Hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og forebygging Emneplan

Engelsk emnenavn
Prevention and Rehabilitation in Home-based Healthcare Service
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du lære om sykepleie til pasienter med kroniske sykdommer, funksjonstap etter skade eller sykdom, utviklingshemming og andre sammensatte sykdommer. Du møter pasientene i private hjem eller i omsorgsboliger. Du vil tilegne deg ulike erfaringer med å kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende. Utfordringer knyttet til sentrale pasientfenomener, funksjonsnedsettelse, mestring, verdighet og brukermedvirkning vil være sentralt i dette emnet. Med hjemmet som arena analyseres ulike perspektiver for sykepleie i en omsorgs og rehabiliteringskontekst i spennet mellom paternalisme og autonomi, samt ulike kulturelle verdier. Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid samt tjenesteutvikling og innovasjon inngår i emnet. Du skal gjennomføre 7 uker praksis i dette emnet.

Forkunnskapskrav

For å begynne på dette emnet må du ha bestått:

 • Første studieår

 • SYKK/SYKP2100 Personsentrert sykepleie, 15 stp.

 • SYKK/SYKPPRA21 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 1, 15 stp.

 • SYKK/SYKPPRA30 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2, 10 stp.

eller tilsvarende.*

* For kull 2022 ved OsloMet er tilsvarende: 

 • Første studieår.  

 • SYKK/SYKPPRA20 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom/1, 20 stp. 

 • SYKK/SYKP1060 Kunnskapsbasert praksis, 5 stp. 

 • SYKK/SYKP2000 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 5 stp. 

 • SYKK/SYKPPRA30 Sykepleiefaglige beslutningsprosesser og pasientsikkerhet/Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2, 10 stp. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte sykepleierens rolle i helsefremmende arbeid, hverdags(re)habiliterende virksomheter for hjemmeboende i ulike aldersgrupper

 • kan gjøre rede for personsentrert sykepleie til barn med vedvarende helseutfordringer og deres familie

 • kan gjøre rede for helseveiledning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan, i samarbeid med andre helseprofesjoner, tilpasse og integrere teoretisk og praktiske kunnskaper om sykepleierens rehabiliterende og helsefremmende funksjon, for å fremme best mulig funksjonsnivå, trivsel og livskvalitet for den enkelte

 • kan identifisere personer med høy risiko for funksjonssvikt tidlig nok til å sette i gang tiltak

 • kan samhandle tverrprofesjonelt og tverrsektorielt gjennom koordinerte, helhetlige og sammenhengende tjenestetilbud som sikrer gode personsentrerte helsetjenester

 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere sykepleietiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom enheter og nivåer i helsetjenesten og som bidrar til helsefremming for hjemmeboende pasienter

 • kan utføre sykepleie til pasienter i palliativ fase og følge opp pårørende og etterlatte

 • kan administrere og overvåke legemiddelbehandling hos hjemmeboende på en forsvarlig måte

 • kan administrere og strukturere egen arbeidshverdag, for å oppnå selvstendighet i rollen som sykepleier

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi og andre digitale løsninger kan styrke tjenestetilbudet i kommunen

 • kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

 • kan utforske hva mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov for pasienten kan medføre og diskutere hvordan nye tiltak kan styrke det tradisjonelle tjenestetilbudet

 • kan diskutere egen profesjonsrolle i en tverrfaglig sammenheng og kan initiere og bidra til tverrprofesjonelt- og tverrsektorielt samarbeid

 • kan formidle og dele erfaringer knyttet til sentralt fagstoff som teorier, sykepleiefaglige problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig

 • kan identifisere og reflektere over etiske dilemma og perspektiver når sykepleie utføres i private hjem

 • kan kritisk reflektere og engasjere seg i nytenkning og innovasjonsprosesser, og ta initiativ til kvalitetsforbedring og implementering av nye arbeidsmetoder

 • kan diskutere kultursensitivitet og reflektere over betydningen av kulturell forforståelse for sykepleiepraksis, kvalitet og pasientsikkerhet i hjemmet

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier: i kommunehelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester (7 uker). Inkluderer selvstudie, forelesninger, simulering, omvendt undervisning, digitale læringsressurser og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudier krever tilstedeværelse 90 %. Studenten fyller ut egenpresentasjonsskjema til praksisstart og egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering. Andre obligatoriske aktiviteter som inngår i vurderingen av praksis er:

 • Simulering palliasjon - i hjemmebaserte tjenester - 2 dager.
 • Innovasjon og tjenesteutvikling - deltagelse i workshop knyttet til nytenkning og innovasjonsprosesser - 2 dager.
 • Gruppeoppgave (3-5 studenter) - basert på læringsutbytter i emnet utarbeider gruppen en prosjektbeskrivelse etter midtveisvurdering knyttet til sykepleie i private hjem eller i omsorgsboliger. Omfang 1000 ord +/- 10 %. Basert på prosjektbeskrivelsen lager gruppen en poster som legges fram på et seminar før sluttvurderingen.    

Vurdering og eksamen

Vurdering i praksis 

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, kriterier for ikke bestått praksis, kriterier for skikkethetsvurdering og obligatoriske aktiviteter gjennom praksisperioden.  For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

 

Ved ikke bestått tas hele praksisperioden og tilhørende krav på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått..

Sensorordning

Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om bestått-ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

SYKKPRA70x og SYKPRA70x er fullt overlappende.