EPN

SYKP3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor's Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven er en avsluttende fordypningsoppgave i sykepleiefaget. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven får du erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å utvikle din evne til faglig selvstendighet. Tema skal knyttes til kunnskap om sykepleieprofesjonen, pasienter og/eller pårørende. I bacheloroppgaven skal du gjøre systematiske litteratursøk for å anvende resultater fra nyere forskning relatert til den valgte problemstillingen. Bacheloroppgaven stiller krav til systematisk og klar fremstilling. Tittel på bacheloroppgaven framkommer på vitnemålet.  

I høstsemesteret vil det settes opp noe undervisning knyttet til for eksempel utvikling av foreløpig tema og problemstilling til bacheloroppgaven, jamfør arbeidskravet Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven.

Forkunnskapskrav

Bestått 1. og 2. studieår.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for sykepleiers rolle og ansvar innenfor et avgrenset fordypningsområde
 • kan oppsummere relevant forskning og fagutvikling innenfor valgte fordypningsområde

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide en prosjektbeskrivelse som konkretiserer tidsplan og hvordan bacheloroppgaven skal gjennomføres med tilgjengelige ressurser
 • kan formulere en tydelig sykepleiefaglig problemstilling som er mulig å besvare innenfor oppgavens ramme
 • kan gjennomføre en avgrenset systematisk litteraturstudie i tråd med gjeldende vitenskapelige normer
 • kan avklare begreper, analysere og vurdere ulike kunnskapskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer
 • kan presentere fagstoff på en selvstendig, logisk, kritisk og systematisk måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og argumentere for styrker og svakheter ved egen studie, substansielt og metodisk
 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og selvstudier. Alle får tildelt veileder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven, omfang 1000 ord (+/- 10 %).
 • Gjennomført veiledning, 3 obligatoriske veiledninger av tilbud på 4.

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgave.

 • Litteraturstudie.
 • Skrives normalt i gruppe på 2-3 studenter.
 • Omfang 8000 ord (+/- 10 %).

Ny og utsatt eksamen: Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, har studenten rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Emneoverlapp

SYKK3900, SYKP3900 og SKOMP3910 er fullt overlappende.