EPN

SYKP2100B Personsentrert sykepleie Emneplan

Engelsk emnenavn
Person Centered Care
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet lærer du om personsentrert sykepleie, i særlig grad knyttet til akutt, kritisk og kroniske sykdommer, psykisk helse og rus. Emnet bygger videre på sykepleiens grunnlag og naturvitenskapelige emner fra 1. studieår. Integrering av ulik kunnskap som danner grunnlag for sykepleiefaglige beslutningsprosesser er sentralt, og bærer i seg en grunnleggende forståelse av at fysisk og psykisk helse henger tett sammen gjennom livsløpet.

Sentrale elementer i emnet er også en introduksjon til vitenskapsteori og metode som grunnlag for å søke litteratur og kunnskap til emnets tematikk. Her vil du lære om kunnskapspyramiden og søk via PICO (patient/population, intervention, comparison and outcomes).

Forkunnskapskrav

For å begynne på dette emnet må du ha bestått:

 • SYKK/SYKP1010 Sykepleiens grunnlag 1, 15 stp.

 • SYKK/SYKP1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, 15 stp.

 • SYKK/SYKPPRA10 Sykepleiens grunnlag 2, 15 stp.

eller tilsvarende.*

* For kull 2023 ved OsloMet er tilsvarende: 

 • Godkjent arbeidskrav fra SYKK/SYKP1300 Farmakologi og legemiddelhåndtering, 5 stp. 

Bestått emne: 

 • SYKK/SYKP1000 Sykepleiens teoretiske grunnlag/Sykepleiens grunnlag 1, 13 stp. 

 • SYKK/SYKP1100 Anatomi, fysiologi og biokjemi, 12 stp. 

 • SYKK/SYKP1200 Mikrobiologi og smittevern, 5 stp. 

 • SYKK/SYKPPRA10 Grunnleggende sykepleie/Sykepleiens grunnlag 2, 15 stp.  

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for begrepet personsentrert sykepleie til barn og voksne

 • kan beskrive normal utvikling fra barn til voksen

 • kan forklare samspillet mellom fysisk og psykisk helse gjennom livets ulike faser

 • kan beskrive samspillet mellom depresjon, angst og rusavhengighet som del av pasientens reaksjon på sykdom

 • kan beskrive omsorgsperspektivet knyttet til håp og mestring

 • kan definere hva KBP (kunnskapsbasert praksis) er og kjenner til begrunnelsen for KBP og delt beslutningstaking

 • kan beskrive sammenhengen mellom vitenskapsteori og forskningsmetode 

 • kan forklare ulike typer studier og kjennetegn ved ulike problemstillinger og vitenskapelige artikler, og beskrive hvordan kunnskap plasseres i kunnskapspyramiden

 

 

Ferdigheter 

Studenten  

 • kan anvende kunnskap om personsentrert sykepleie opp mot problemstillinger i drøfting av sykdom, psykisk helse og rusproblematikk 

 • kan beskrive metoder for innsamling og analyse av kvantitative og kvalitative data, og ulike kategoriske og kontinuerlige mål på assosiasjon og effekt

 • kan utforme en relevant søkestrategi ved hjelp av PICO for et faglig/klinisk spørsmål knyttet til sykdom, psykisk helse og rus, og gjennomføre søket etter oppsummert forskning (fra toppen av kunnskapspyramiden)

 • kan kritisk vurdere helsepåstander i media, og analysere og tolke prosessene der informasjon og desinformasjon skilles, spres og brukes i ulike sammenhenger

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan reflektere over hvordan personsentrert sykepleie som arbeidsprosess kan bidra til å ivareta omsorg for pasienter med sykdom, psykisk helse- og rusproblematikk

 • kan vurdere forskningsetiske aspekter spesielt knyttet til pasienter med sykdom, psykiske helseplager og rusproblematikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, undervisningsopplegg fra Universitetsbiblioteket, seminar med fremlegg og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Gruppeoppgave, 3-5 studenter, omfang på 1500 ord (+/- 10 %) med valgt problemstilling som innebærer utforming og gjennomføring av relevant litteratursøk relatert til emnets tematikk som bygger på KBP. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn.

 • 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 prosent av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 5 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKPPRA20x Sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter 1, 20 stp.
 • SYKK2100 og SYKP2100 er fullt overlappende.