EPN

SYKP1010 Sykepleiens grunnlag 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Foundations of Nursing 1
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet lærer du om menneskets grunnleggende fysiologiske og psykososiale behov og ressurser og om menneskets psykologiske utvikling. Faktorer som fremmer, hemmer og opprettholder balanse i de grunnleggende behovene er sentralt i emnet. Du skal studere smittekjeden og hvordan tiltak kan iverksettes for å bryte hvert ledd av kjede for å forhindre smitte. Videre studeres hygiene relatert til miljøet som omgir pasientene og hvordan basale smittvernsrutiner kan forbygge smitte og infeksjoner. Du skal også sette deg inn i aktuelle lover og forskrifter. Hensikten er å sette sykepleieren i stand til å utføre oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskap om kommunikasjonsferdigheter og etikk i sykepleie vektlegges.

 

En uke med inspirasjonspraksis gjennomføres i høstsemesteret og synliggjøres i timeplanen. Selve godkjenning av inspirasjonspraksis registreres i emne SYKK/SYKPPRA10 i vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har du følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive sykepleiens historiske utvikling og hva som kjennetegner sykepleie som profesjon
 • kan forklare menneskets grunnleggende behov og ressurser
 • kan beskrive menneskets psykologiske utvikling og behov
 • kan beskrive hovedtrekk i omsorgsetikken
 • kan beskrive hva som kjennetegner en etisk vanskelig situasjon
 • kan beskrive sentrale etiske prinsipper som autonomi, ikke skade, velgjørenhet og rettferdighet  
 • kan forklare taushets- og dokumentasjonsplikten
 • kan beskrive kjennetegn på empatisk kommunikasjon og samhandling og hvordan dette anvendes i sykepleieutøvelse også overfor mennesker med ulik kulturbakgrunn
 • kan gjøre rede for basale smittevernrutiner i helsetjenesten
 • kan beskrive innholdet i smittevernloven og aktuelle forskrifter
 • kan beskrive trinnene i kunnskapsbasert praksis (KBP) og forklare hva som inngår i sykepleierens vurderings-, handlings- og beslutningsprosess

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over en etisk vanskelig problemstilling ved å anvende SME-modellen (SME-Senter for medisinsk etikk, UiO)
 • kan praktisere grunnleggende kommunikasjonsferdigheter  
 • kan delta aktivt i gruppesamarbeid og ta imot veiledning og reflektere over egen rolle 
 • kan følge prinsipper for akademisk skriving, og er kjent med hvordan strukturere en vitenskapelig artikkel (f.eks IMRAD-strukturen)
 • kan utføre og begrunne aktuelle prosedyrer knyttet til ivaretakelsen av grunnleggende fysiologiske behov inkludert hjertelungeredning med bruk av hjertestarter
 • kan bryte smittekjeden og forhindre spredning av uønskede mikrober
 • kan anvende kunnskap om basale smittevernrutiner i helsetjenesten

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter om sykepleiens grunnlag  
 • kan reflektere over betydningen av egen innsats i studiegrupper og kan reflektere over utfordringer når gruppeprosess benyttes som metode for læring
 • har grunnleggende forståelse av sykepleierens forebyggende funksjon i smittevern og hygiene i helse- og omsorgstjenesten

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, forelesninger, workshop, digitale læringsressurser, gruppearbeid, seminarer med fremlegg, og simulering og ferdighetstrening.

Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig på forhånd.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Individuell oppgave, omfang 1500 ord (+/- 10 %). 

 • Gruppeoppgave, 3-5 studenter, 1500 ord (+/- 10 %).

 • Deltakelse på seminarer, 80 % tilstedeværelse av timeplanlagt aktivitet merket obligatorisk.

 • Deltakelse på workshop i smittevern.

 • Deltagelse på SF-enhet, 90 % tilstedeværelse av timeplanlagt aktivitet merket obligatorisk.

 

Vurdering og eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe.

 • Gruppe på 3-5 studenter.

 • 3 dager.

 • Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

 • Individuell beskrivelse av eget bidrag i gruppen legges ved oppgaven, 350 ord (+/-10 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 prosent av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 13 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKP1000 Sykepleiens grunnlag 1, 13 stp.
 • 2 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKP1200 Mikrobiologi og smittevern, 5 stp.
 • SYKK1010 og SYKP1010 er fullt overlappende.