EPN-V2

SYKKPRA50B Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser Emneplan

Engelsk emnenavn
Nursing Persons with Mental Health Problems
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du lære om psykisk helsearbeid, relasjonelle ferdigheter og hvilke faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper. Menneskets ressurser og muligheter, men også deres sårbarhet som enkeltindivid er i fokus. De nære relasjoners betydning og samfunnets påvirkningskraft er viktig for psykisk helse og vektlegges i emnet. Dette inkluderer pasientfenomener som håp og håpløshet, smerte og lindring, utmattelse og energi. Du skal gjennomføre 7 uker praksis i dette emnet.

Forkunnskapskrav

For å begynne på dette emnet må du ha bestått:

 • Første studieår
 • SYKK/SYKP2100 Personsentrert sykepleie, 15 stp.
 • SYKK/SYKPPRA21 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 1, 15 stp.
 • SYKK/SYKPPRA30 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2, 10 stp.

eller tilsvarende.*

* For kull 2022 ved OsloMet er tilsvarende:

 • Første studieår.
 • SYKK/SYKPPRA20 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom/1, 20 stp.
 • SYKK/SYKP1060 Kunnskapsbasert praksis, 5 stp.
 • SYKK/SYKP2000 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 5 stp.
 • SYKK/SYKPPRA30 Sykepleiefaglige beslutningsprosesser og pasientsikkerhet/Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2, 10 stp.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan presentere psykisk helsearbeid i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over faktorer som hemmer og fremmer psykisk helse på individ og gruppenivå
 • kan drøfte hvordan psykoser, personlighetsforstyrrelser, angst, stemningslidelse og rusavhengighet kan påvirke pasientenes grunnleggende behov og selvforståelse
 • kan gjøre rede for psykiske- og psykososiale utfordringer hos flyktninger og innvandrere og gjøre rede for hvordan for eksempel stigma, ekskludering, diskriminering og rasisme kan påvirke psykisk og psykososial helse
 • kan gjøre rede for mestringsstrategier og begreper som bedringsprosesser, brukermedvirkning, recovery og empowerment
 • kan gjøre rede for ulike psykiske lidelser og konsekvensen for personsentrert sykepleie
 • kan forklare hvordan rammefaktorer som gjeldende lovverk og tvangsbestemmelser kan ha betydning for utøvelse av sykepleie i psykisk helsearbeid
 • kan drøfte barn og unges særegne behov knyttet til traumer, omsorgssvikt, vold, overgrep og rus- og sosioøkonomiske problemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale miljøterapeutiske prinsipper relatert til pasienter med psykiske lidelser
 • kan anvende kunnskaper om hovedgruppene av psykofarmaka og integrere kunnskap fra sykdomslære i vurdering av legemidlers virkning og bivirkning
 • kan anvende kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter i møte med mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende og kan etablere, opprettholde og avslutte relasjoner
 • kan kartlegge symptomer ved ulike psykiske og rusrelaterte lidelser og tilstander og anvende gjeldende dokumentasjonsverktøy i utøvelsen av sykepleie
 • kan fortløpende vurdere situasjoner som innebærer risiko for pasienter og/eller ansatte, og forebygge uønskede hendelser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og maktforhold i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet og ta imot veiledning og tilbakemeldinger
 • kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder i praksisfeltet, og kan ta initiativ til dialog om implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder i personsentrert sykepleie og i tverrfaglig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier: i kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten, psykisk helse (7 uker), inkludert selvstudier, simulering, digitale læringsressurser, forelesninger og seminarer.

Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig på forhånd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudier krever tilstedeværelse 90 %. Studenten fyller ut egenpresentasjonsskjema til praksisstart og egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering. Andre obligatoriske aktiviteter som inngår i vurderingen av praksis er:

 • Deltakelse på seminar.
 • Simulering - relasjonelle ferdigheter og samhandling.
 • Refleksjonsoppgave - individuell oppgave om etikk, makt og lovverk relatert til egen erfaring i praksisstudiene. Omfang 1000 ord (+/- 10 %).

Vurdering og eksamen

Vurdering i praksis.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, kriterier for ikke bestått praksis, kriterier for skikkethetsvurdering og obligatoriske aktiviteter gjennom praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Ved ikke bestått tas hele praksisperioden og tilhørende krav på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om bestått-ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

SYKKPRA50x, SYKPRA50x og SKOMPRA20 er fullt overlappende.