EPN

SYKKPRA30M Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Nursing Patients with Acute, Critical and Chronic Diseases 2
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnene SYKK/SYKPPRA21 og SYKK/SYKPPRA30 komplementerer hverandre. I dette emnet får du oppøve selvstendighet i å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt, og kronisk syke pasienter. Forebygging av komplikasjoner og tidlig oppdagelse av forverringer i pasientens tilstand er sentralt.  Kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet og etikk og helseveiledning inngår i emnet. Du skal gjennomføre 8 uker praksis i dette emnet.

Forkunnskapskrav

For å begynne på dette emnet må du ha bestått:

 • Bestått første studieår.
 • SYKK/SYKPPRA21 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 1, 15 stp.

eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for pasientforløp ved akutt, kritisk og kronisk sykdom og behandling

 • kan, under veiledning, bidra til likeverdige sykepleietjenester og likestilling for pasienter, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder

 • kan forklare betydningen ernæring har ved sykdom og utfordringer som kan oppstå ved feilernæring, underernæring og fedmne

 • kan vurdere hvordan uønskede hendelser kan oppstå, og diskutere dette opp mot kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet i sykepleiepraksis

 • kan gjøre rede for pårørendes betydning for pasienters helse og livskvalitet både når det gjelder majoritets- og minoritetskulturer

 • kan forklare sentrale begreper innen sykepleiers pedagogiske ansvar; veiledning, rådgivning, helseveiledning og samvalg  

 • kan gjøre rede for informasjonssikkerhet i sykepleiepraksis

 • kan gjøre rede for pakkeforløp i helsetjenesten og samarbeide med aktuelle profesjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre og begrunne personsentrert sykepleie til pasienter med de vanligste symptomer, tilstander og tidlig identifisere tegn til endringer/forverringer

 • kan anvende nasjonale kunnskapsbaserte fagprosedyrer og nasjonale retningslinjer

 • kan anvende ulike pedagogiske metoder innen helseveiledning tilpasset den enkeltes behov

 • kan tilpasse kommunikasjon med pasienter og pårørende utfra et kulturelt perspektiv og på tvers av språkbarrierer ved hjelp av tolk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise ansvarlighet, engasjement, selvstendighet og følge yrkesetiske retningslinjer i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og progresjon

 • har innsikt i kvalitetsindikatorer i sykepleiepraksis

 • kan ivareta pasientens verdighet og integritet, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse og autonomi

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier: i spesialisthelsetjenesten (medisin/kirurgi) (8 uker), her inngår simulering- og ferdighetstrening og seminar.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudier krever tilstedeværelse 90 %. Studenten fyller ut egenpresentasjonsskjema til praksisstart og egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering. Andre obligatoriske aktiviteter som inngår i vurderingen av praksis er:

 • Simulering- og ferdighetstrening.
 • Digitalt seminar (ernæring)

Vurdering og eksamen

Vurdering i praksis.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, kriterier for ikke bestått praksis, kriterier for skikkethetsvurdering og obligatoriske aktiviteter gjennom praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Ved ikke bestått tas hele praksisperioden og tilhørende krav på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

SYKKPRA30x og SYKPPRA30x er fullt overlappende.