EPN

SYKKPRA21K Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Nursing Patients with Acute, Critical and Chronic Diseases 1
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du lære om pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og deres pårørende, og hva som inngår i sykepleiernes funksjons- og ansvarsområder. Du skal lære å kommunisere med pasienter og pårørende i stress- og krisesituasjoner. Systematisk kartlegging og vurdering, sykepleie ved somatiske sykdommer, pre- og post operativ sykepleie og kompetent legemiddeladministrasjon inngår i emnet. Du skal gjennomføre 8 uker praksis i dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

 • Gjennomført emne SYKK/SYKP1410 Sykdom og helsesvikt, 13 stp.
 • Bestått SYKK/SYKP1310 Legemiddelhåndtering, 2 stp.

Forkunnskapskrav

For å begynne på dette emnet må du ha bestått:

 • SYKK/SYKP1010 Sykepleiens grunnlag 1, 15 stp.

 • SYKK/SYKP1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, 15 stp.

 • SYKK/SYKPPRA10 Sykepleiens grunnlag 2, 15 stp.

eller tilsvarende.*

* For kull 2023 ved OsloMet er tilsvarende: 

 • Godkjent arbeidskrav fra SYKK/SYKP1300 Farmakologi og legemiddelhåndtering, 5 stp. 

Bestått emne: 

 • SYKK/SYKP1000 Sykepleiens teoretiske grunnlag/Sykepleiens grunnlag 1, 13 stp. 

 • SYKK/SYKP1100 Anatomi, fysiologi og biokjemi, 12 stp. 

 • SYKK/SYKP1200 Mikrobiologi og smittevern, 5 stp. 

 • SYKK/SYKPPRA10 Grunnleggende sykepleie/Sykepleiens grunnlag 2, 15 stp.  

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • kan gjøre rede for pasienters subjektive opplevelser av sykdom og lidelse samt betydningen av håp ved alvorlig sykdom

 • kan gjøre rede for sykepleie ved medisinsk eller kirurgisk behandling

 • er kjent med ulike dokumentasjonssystem i sykepleie

 • kan gjøre rede for fenomenet smerte, smertebehandling og smertelindring

 • kan gjøre rede for tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan systematisk kartlegge og vurdere pasientens ressurser, problemer og behov samt iverksette tiltak, og evaluere og dokumentere (sykepleieprosessen)

 • kan gjøre rede for og utføre personsentrert sykepleie knyttet til aktuell pasientsituasjon

 • kan anvende aktuelle kliniske kartleggings- og kommunikasjonsverktøy og kunne begrunne tiltak i utøvelse av sykepleie

 • kan dokumentere i kliniske dokumentasjonssystemer ved bruk av standardisert terminologi

 • kan vurdere og utføre relevante sykepleiefaglige prosedyrer

 • kan anvende relevant medisinsk teknologi i praktisk utøvelse av sykepleie

 • kan gjenkjenne stress- og krisereaksjoner og tilpasse kommunikasjon utfra dette

 • kan kommunisere med pasienter og pårørende tilpasset utviklingsnivå/kognitiv funksjon og sykdomssituasjon

 • behersker HLR og generell førstehjelp etter ABCDE-prinsippet

 • kan iverksette tiltak ved sub-akutte og akutte hendelser

 • kan identifisere etiske dilemma i praksis og reflektere over ulike handlingsvalg

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere kunnskap fra sykdomslære og farmakologi i utøvelse av sykepleie

 • kan reflektere over forsvarlig legemiddelhåndtering på individ og systemnivå

 • kan vise ansvarlighet, engasjement, selvstendighet og følge yrkesetiske retningslinjer i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, egenprogresjon og samarbeide med andre profesjoner

 • kan reflektere over hvordan kultur og kulturforståelse kan ha betydning i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier: i spesialisthelsetjenesten, i hovedsak på sykehus (medisin/kirurgi) (8 uker), veiledet av praksisveileder og kontaktlærer, samt simulering og ferdighetstrening. Inkludert bruk av digitale læringsressurser, casestudier, og seminarer. Førstehjelpsøvelse utgjør en dag i praksisstudiene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudier krever tilstedeværelse 90 %. Studenten fyller ut egenpresentasjonsskjema til praksisstart og egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering. Andre obligatoriske aktiviteter som inngår i vurderingen av praksis er:

 • Kurs i førstehjelp.
 • Kurs i blodprøvetaking.
 • Skriftlig oppgave, individuelt, omfang 1500 ord (+/- 10 %).

Vurdering og eksamen

Vurdering i praksis.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, kriterier for ikke bestått praksis, kriterier for skikkethetsvurdering og obligatoriske aktiviteter gjennom praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Ved ikke bestått tas hele praksisperioden og tilhørende krav på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om Bestått-Ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKPPRA20x Sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter 1, 20 stp.
 • SYKKPRA21 og SYKPPRA21 er fullt overlappende.