EPN

SYKKPRA10 Sykepleiens grunnlag 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Foundations of Nursing 2
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du videreutvikle kunnskap om menneskers grunnleggende behov og ressurser. Reaksjoner, opplevelser og tegn på helsesvikt er sentrale tema i emnet. Du skal utvikle ferdigheter i observasjon og kartlegging av pasienters grunnleggende behov og ressurser i klinisk praksis. Du får også erfaring med kommunikasjon med pasienter og deres pårørende. Du skal gjennomføre 7 uker praksis i dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

 • Gjennomført emne SYKK/SYKP1010 Sykepleiens grunnlag 1, 15 stp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare normale aldringsprosesser
 • kan gjøre rede for hvordan menneskers behov endres med alder og helsesvikt
 • kan beskrive menneskelige reaksjoner ved kriser og tap
 • kan gjøre rede for hvordan grunnleggende behov og verdighet ivaretas hos pasienter med omfattende hjelpebehov
 • kjenner til pasientjournal og sykepleieres journalføring
 • kjenner til sykepleiers rolle og andre aktuelle profesjoner i praksisfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge svikt i pasientens egenomsorgsressurser og observere, vurdere og iverksette hensiktsmessige tiltak for å lindre plager og kompensere for egenomsorgssvikt
 • kan gjennomføre og begrunne personsentrert sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende fysiologiske og psykososiale behov og ressurser
 • kan anvende og begrunne hygieniske prinsipper
 • kan, under veiledning, dokumentere sykepleie i avdelingens dokumentasjonssystem
 • kan kommunisere med pasienter og pårørende om deres opplevelser
 • kan reflektere over en etisk problemstilling ved bruk av SME-modellen (systematisk modell for etikkrefleksjon)
 • kan beskrive tegn på at døden er nært forestående og reflektere over døden som fenomen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere kunnskap fra relevante fagområder i begrunnelsen av sykepleie, basert på trinnene i kunnskapsbasert praksis (KBP)
 • kan forholde seg til pasienter, pårørende og medarbeidere i samsvar med sykepleiernes yrkesetiske prinsipper 
 • kan vise forståelse for hva det vil si å være hjelpetrengende og avhengig av andre
 • kan reflektere over makt- og avhengighetsforhold i sykepleier-pasientrelasjonen
 • kan reflektere over egen kommunikasjon og væremåte i møte med pasienter, ansatte og medstudenter
 • viser nøyaktighet og pålitelighet i utførelsen av arbeid knyttet til praksis
 • kan ta initiativ og vise ansvar i planlegging og gjennomføring av egen praksis i møte med pasienter, pårørende og medarbeidere

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier: i kommunehelsetjenesten (7 uker), fortrinnsvis sykehjem veiledet av praksisveileder og kontaktlærer, samt simulering og ferdighetstrening. Forelesninger og seminarer med kontaktlærer hvor aktuelle temaer ut ifra læringsutbyttene belyses.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Til del 1 - Vurdering i praksis

Praksisstudier krever tilstedeværelse 90 %. Studenten fyller ut egenpresentasjonsskjema til praksisstart og egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering. Andre obligatoriske aktiviteter som inngår i vurderingen av praksis er:

 • Individuell oppgave, Omfang: 1500 ord (+/- 10 %).

 

Til del 2 Individuell prøve- praktiske ferdigheter i sykepleie (modifisert OSCE-test):

For å fremstille seg til eksamen del 2 må følgende være godkjent:

 • Deltagelse på SF-enhet, 90 % tilstedeværelse av timeplanfestet aktivitet merket obligatorisk.

 • Inspirasjonspraksis, 1 uke, obligatorisk 90 % tilstedeværelse. Fokus på sykepleiers rolle og funksjon. Fortrinnsvis veiledet av tredje års studenter (gjennomføres i høstsemesteret).

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering. 

Del 1 Vurdering i praksis.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, kriterier for ikke bestått praksis, kriterier for skikkethetsvurdering og obligatoriske aktiviteter gjennom praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det nok tilstedeværelse (90 %). For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Ved ikke bestått tas hele praksisperioden og tilhørende krav på nytt.

 

Del 2 Individuell prøve - praktiske ferdigheter i sykepleie (modifisert OSCE-test).

 • Praktisk prøve (modifisert OSCE-test, objective structured clinical examination) som inkluderer en MC-test (multiple choice), knyttet til grunnleggende ferdigheter i sykepleie og læringsutbyttene i emnet. Gjennomføres stasjonsbasert.

Del 1 og del 2 kan avlegges uavhengig av hverandre. Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet som helhet og gi uttelling i studiepoeng. Del 1 og del 2 framkommer på vitnemålet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Del 1 Bestått-Ikke bestått.

Del 2 Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Del 1 Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Del 2 Minimum fire interne og en ekstern sensor.

Sensor gir poeng etter forhåndsbestemte sjekklister med kriterier basert på læringsutbytte i emnet.

Emneoverlapp

SYKKPRA10 og SYKPPRA10 er fullt overlappende.