epn-portlet

Emneplan forSTV6100 Trafikkpedagogisk veiledning

Engelsk emnenavn
Traffic educational guidance
Studieprogram
Høst: Trafikkpedagogisk veiledning
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Trafikkpedagogisk veiledning
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er etablert som et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien. Målet er å gi grunnleggende kompetanse i veiledning og i veilederrollen. Fokus i emnet er individuell veiledning av lærere med sikte på å gi innsikt i egen profesjonsutvikling og profesjonsutvikling generelt.

Studiet har til hensikt å rekruttere yrkesutøvere som ønsker å bidra i utdanningen av yrkessjåfører og trafikklærere. Studiet kan inngå som del av en fri bachelor. Studiet skal styrke veiledningskompetansen blant personer som jobber med veiledning av (praksis)studenter og nyutdannede i profesjons- og yrkesutdanninger. Veilederen skal bidra til at (praksis)studenten og den nyutdannede utvikler sin egen praksisteori og profesjonsforståelse.

Som veileder er det viktig å ha kunnskap om (praksis)studenten og den nyutdannedes situasjon og hvilke utfordringer som møter dem, både som enkeltindivid og som en del av en organisasjon og et kollegium. Kunnskap om ulike teknikker og verktøy innen veiledning står sentralt i studiet. Studiet skal bidra til å utvikle handlingskompetansen som veileder. Handlingskompetanse handler om å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og kritisk reflektere over en-til-en- og gruppeveiledning knyttet til profesjonsutviklingen hos den enkelte.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i veiledning og veilederrollen

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike metoder for individuell veiledning

 • kan vurdere eget veiledningsarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen

Innhold

 • det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning

 • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning

 • faser i og organisering av veiledningsprosesser, med blant annet systematikk og struktur i prosessene

 • veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning

 • rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder

 • etikk i veiledning og veilederrollen

Arbeids- og undervisningsformer

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere.

 • innføring i relevant teori gjennom forelesning, dialog og individuelle studier

 • arbeid i grupper

 • bruk av muntlig og skriftlig refleksjon

 • praktiske veiledningsøvelser i studentgrupper og på egen arbeidsplass

 

Studiet vil i sin helhet bli gjennomført digitalt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Følgende arbeidskrav disse må være vurdert til godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1

Studentene skal utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål og reflektere over egen utvikling i et individuelt refleksjonsnotat, omfang 800 - 1000 ord.

Hensikten med arbeidskravet er at studenten blir bevisst egen kompetanse og settes i stand til å sette realistiske mål i forhold til studiets innhold og egne forutsetninger.

Arbeidskrav 2

Studentene skal sammen med medstudenter eller på egen arbeidsplass gjennomføre veiledning mellom hver samling. Veiledningen dokumenteres i et individuelt refleksjonsnotat, omfang 800 - 1000 ord.

Hensikten med arbeidskravet er å skaffe seg praktisk erfaring fra en veiledningssituasjon slik at teori og praksis kan knyttes sammen og danne et grunnlag for refleksjon og videre utvikling/læring.

 

Krav om tilstedeværelse

 

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes kun ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 100 % tilstedeværelse på nettsamlingene. Dokumentert fravær ut over 20 % må kompenseres med en skriftlig oppgave etter avtale med og vurdering av faglærer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig prosjekteksamen. Eksamen består i å dokumentere et veiledningsforløp med planlegging, gjennomføring og refleksjon over arbeidet knyttet opp mot relevant teori, omfang 1000 ord, +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjektoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer, samt en tilsynssensor som evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Emneansvarlig