EPN

Emneplan forSP9230 Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk

Engelsk emnenavn
Intersectionality: Interaction of Social Categories
Studieprogram
Høst: Doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har en analytisk innretning som gjør det anvendbart for sosialfaglige så vel som en rekke andre forskningsformål. Blant annet kjønn, etnisitet, ‘rase’, sosial klasse, alder/generasjon, fysisk/psykisk funksjonsevne og seksuell orientering kan danne grunnlag for etablering av sosiale kategorier som inngår i vår tids samfunnsmessige maktrelasjoner og dominansformer. Dermed får de også betydning for grupper og enkeltpersoners handlingsrom og forståelse av seg selv og andre. Diskriminering og marginaliseringsprosesser kan være i spill både på et samfunnsmessig, sosialt og personlig plan. I en rekke profesjonsfelt, bl.a. innen velferd-, helse- og utdanningsfeltene, vil både forskere og praktikere ha bruk for teorier, begreper og analytiske tilnærminger som åpner opp for utforsking av kategoriseringsprosesser så vel som for betydninger av at mennesker har tilhørighet i flere kategorier samtidig.

Hva kan det bety at NAV-klienten er ei ung kvinne eller en eldre mann? At hen har innvandrerbakgrunn eller har fire lyshårede besteforeldre med norsk statsborgerskap? Hvordan forhandler hen etnisitetskategorier og betydninger av disse i møte med aktuelle profesjonsutøvere? Hvordan kan førsteklassingen som trenger rullestol for å bevege seg være «en av gutta» på klassetur eller i gymsalen? Hvordan forstår vi tenåringen som ikke føler seg som den jenta hen oppfattes som? Og hva om hen har samisk bakgrunn? Eller forhandler betydninger av sosial klassetilhørighet? Interseksjonalitets-tilnærminger åpner for å analysere fram de mangeartede dynamikkene som kan konstituere sosiale kategorier og som sosiale kategorier kan produsere.

I dette emnet inngår teoretiske perspektiver og empirisk forskning som undersøker og utfordrer kategorikonstituerende prosesser på (sosial)politisk nivå, som sosiale forhandlinger og som personlige utviklingsprosesser. Faglige tilnærminger som tar tilhørighet til aktuelle sosiale kategorier som analytisk utgangspunkt får plass så vel som arbeider som gjør dynamiske relasjoner mellom kategoritilhørigheter til sitt analytiske fokus.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • kunnskap om teoretiske perspektiver som utfordrer forestillinger om substansielt entydige sosiale kategorier
  • kunnskap om sosiale og kulturelle prosesser som har bidratt/bidrar til ulike former for kategorikonstruksjoner

Ferdigheter

  • faglig grunnlag for å kunne gjennomføre komplekse og dynamiske analyser av menneskers samtidige tilhørighet til sentrale kategorier
  • faglig grunnlag for å analysere og reflektere over maktrelasjoner i forskning og sosialfaglig virksomhet i et interseksjonalitetsperspektiv

Generell kompetanse

  • vurdere og identifisere nye forskningsspørsmål på feltet
  • delta i debatten i nasjonale og internasjonale fora

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis som forelesninger, gruppe  og plenumsdiskusjoner. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær fra undervisning (inntil 20 %) godtas etter søknad. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Vurdering og eksamen

I tilknytning til emnet skal det skrives et essay på ca.10 sider. Essayet skal leveres senest to måneder etter at undervisningen i emnet er avsluttet og vurderes av emneansvarlig. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå 5 studiepoeng. Dersom essayet vurderes til ikke bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Emneansvarlig/e vurderer essay.

Opptakskrav

Målgruppen for emnet er kandidater tatt opp i doktorgradsprogrammet sosialt arbeid og sosialpolitikk, men vil være åpent for kandidater ved andre ph.d.-programmer som ønsker å fordype seg innen fagområdet.

Interne ph.d.-kandidater melder seg opp via Studentweb, og sender et sammendrag av sitt prosjekt, maks en side, til ph.d.-administrasjonen.

Eksterne ph.d.-kandidater søker via Søknadsweb, hvor de laster opp nødvendig attester som

  1. Bekreftelse på opptak i et ph.d.-program

  2. Prosjektbeskrivelse, (ca. en side), oppgi og hvordan emnet vil være relevant for eget prosjekt

 

Maksimalt antall deltakere er 15.

Emneansvarlig

Liv Mette Gulbrandsen