EPN

SP306110 Rådgivning og samarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Counselling and collaboration
Studieprogram
Spesialpedagogikk 2, 30 sp
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet får studenten innsikt i og forståelse for spesialpedagogisk rådgivnings- og innovasjonsarbeid. Emnet fokuserer på hvordan psykososiale vansker kan forebygges og avhjelpes på individ- og systemnivå blant annet gjennom rådgivningsprosesser og innovasjonsarbeid. Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for å forbygge og avhjelpe psykososiale vansker. Gjennom praktisk trening av kommunikasjons- og samspillsferdigheter vil emnet forberede studenter til å gjennomføre spesialpedagogiske rådgivnings- og innovasjonsprosesser. Dette være seg både på individnivå og med tanke på å kunne lede samarbeid med eksterne aktører. Endringsarbeid og rådgiving vil være tett knyttet sammen, slik at studentene kan veilede omkring endringsarbeid, i tillegg til selv å initiere endringstiltak.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må eksamen i emne SP306210 være fullført og bestått

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om rådgivningsteorier med vekt på rådgivningsprosesser, kommunikasjon og samspill
 • bred kunnskap om ulike oppgaver i spesialpedagogisk rådgivningsarbeid og innsikt i ulike faktorer som kan påvirke samarbeid
 • oppdatert kunnskap om initiering, implementering og forankring av kompetanse- og utviklingsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • bevisst anvende situasjonstilpassede rådgivningsferdigheter og -strategier
 • bidra konstruktivt i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt arbeide nært med elever, foresatte og kollegaer
 • anvende kommunikasjons- og veiledningsmodeller ved kompetanse- og organisasjonsutvikling på individ- og systemnivå

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan nyttiggjøre seg rådgivningskunnskap og -ferdigheter i eget arbeid på individ- og systemnivå
 • kan analysere samspillprosesser i spesialpedagogisk rådgivnings- og innovasjonsarbeid, samt initiere og lede kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til samarbeid og læringsmiljø

Innhold

 • rådgivningsteorier og modeller
 • utvikling av egne ferdigheter og holdninger i rådgivning og veiledning
 • etikk i rådgivningsarbeid
 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og til økt refleksjonsnivå. Arbeidsformene varierer mellom:

 • Forelesninger
 • Arbeid i læringsgrupper
 • Gi og motta veiledning ved egentrening individuelt og i læringsgrupper
 • Arbeid med kasusoppgaver
 • Studentfremlegg

 

Studentene skal gjennomføre rådgivningsøvelser og rollespill i læringsgrupper som ledd i egenutvikling. Studentene skal også forholde seg aktivt til innovasjonsarbeid som foregår ved eget arbeidssted.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å gå opp til eksamen må studentene gjennomføre følgende arbeidskrav:

Arbeidskrav 1:

Utarbeide en prosjektplan for den individuelle semesteroppgaven (eksamen). Arbeidskravet skal utformes etter nærmere retningslinjer som informeres om ved studiestart. Omfang 500 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav 2:

Individuelt refleksjonsnotat, omfang 1500 ord +/- 10 %.Arbeidskravet skal utformes etter nærmere retningslinjer som informeres om ved studiestart.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/ utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres i form av individuell semesteroppgave (4000 ord +/- 10%). Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som er relevant for studiets overordnede emner.

Ny/utsatt eksamen

 • ved første ny og utsatt eksamen kan omarbeidet versjon av semesteroppgaven leveres. Ved senere forsøk må det utarbeides ny problemstilling og leveres ny semesteroppgave
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det forutsettes korrekt bruk av kildehenvisning

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A - F 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.