EPN-V2

SOSV3230 Superdiversity: Mangfold og sosial ulikhet i storbyen Emneplan

Engelsk emnenavn
Superdiversity: Diversity and social inequality in the city
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

De norske storbyene, i særdeleshet Oslo, har blitt tiltagende heterogene med voksende sosial ulikhet, bosegregering og sosial ekskludering. Den sosiale ulikheten er ulikt fordelt på bydel, og levekårsproblemer rammer i større grad innbyggere i bydeler preget av stort etnisk, kulturelt og religiøst mangfold. Begrepet superdiversity brukes for å understreke at mangfold i disse bydelene omfatter langt mer enn etnisk mangfold - andre sentrale variabler er variasjon i rettighetsstatuser, ulike arbeidsmarkedserfaringer, familiepraksiser og -størrelser, bosegregering, og lokale responser fra befolkning og tjenesteapparat. Superdiversity viser til kompleksiteten som følger av kombinasjonen av disse forholdene. I emnet vil studentene tilegne seg kunnskap og perspektiver om særlige utfordringer som kan knyttes til å utøve sosialt arbeid i storby. Emnet tar utgangspunkt i et citizenship-perspektiv, der formålet med det sosiale arbeidet er at flest mulig skal få reelle muligheter til å leve kvalitativt gode liv preget av deltakelse og mestring.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

  • har bred kunnskap om teori og begreper knyttet til etnisk, religiøst og kulturelt mangfold og sosial ulikhet (superdiversity)
  • har kunnskap om mangfold, sosial ulikhet og sosiale problemer i og mellom ulike bydeler i Oslo
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid om hvordan samfunnsstrukturer, rasisme og diskriminering kan bidra til å fastholde og forsterke sosial ulikhet

Ferdigheter

Studenten kan

  • oppdatere sin kunnskap om geografisk konsentrasjon av mangfold og sosial ulikhet i storby
  • i sin sosialfaglige praksis anvende kunnskap om superdiversity for å fremme deltakelse, mestring og endring
  • reflektere over betydningen av sin egen etniske/kulturelle bakgrunn i utøvelsen av sosialt arbeid  

Generell kompetanse 

Studenten 

  • har kunnskap om hvordan konsentrasjon av sosiale problemer og interseksjonalitet i en bydel kan skape utfordringer for bydelens befolkning
  • kan reflektere kritisk over hvordan samfunnsstrukturer, rasisme og diskriminering kan bidra til å fastholde og forsterke sosial ulikhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger og studentaktive læringsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene. 

Emneansvarlig

Lise Cecilie Kleppe og Anne Britt Djuve.