EPN

SOS1150 Sosialt arbeid - livsløp og hverdagsliv Emneplan

Engelsk emnenavn
Social work - life course and everyday life
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har fokus på menneskers hverdagsliv, livsvilkår og sosiale utfordringer som er av betydning for deres livskvalitet. Studentene vil få kunnskap om sosialt arbeid knyttet til ulike livsfaser og overganger i livet. Emnet belyser hvordan hverdagslivets utfordringer og problemer kan forebygges, avhjelpes og mestres. Emnet retter et kritisk blikk på normer og normalitetsbegrepet. Studentene får kunnskap om hvordan sosialarbeideren kan identifisere og støtte mestringsstrategier hos den enkelte, motivere til endring og gi hjelp og støtte i krevende livssituasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studentene har:  

  • kunnskap om samfunnsvitenskapelige teorier for å forstå utviklingen gjennom livsløp fra barndom til alderdom 

  • kunnskap om hvordan sosiale utfordringer samspiller og påvirker den enkeltes livskvalitet i ulike livsfaser og overganger i livet 

  • kunnskap om samfunnsmessige og sosiale betingelser for oppvekst- og livsvilkår  

  • kjennskap til beskyttelses- og risikofaktorer som utgangspunkt for å iverksette forebyggende tiltak mot marginalisering og utenforskap på ulike arenaer. 

Ferdigheter  

Studentene kan  

  • identifisere, forebygge og avhjelpe sosiale utfordringer knyttet til ulike faser i livsløpet

  • identifisere og vurdere ressurser i livssituasjonen til ulike grupper av mennesker og bidra til å styrke menneskers mestringsstrategier i krevende livssituasjoner

Generell kompetanse

Studentene  

  • kan formidle kunnskap om sammenhengen mellom sosiale problemer i hverdagslivet i ulike livsfaser.    

  • har innsikt i hvordan marginalisering og diskriminering påvirker menneskers sosiale liv og helse.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og studentaktive læringsformer. Digitale læringsformer inngår i undervisningen. Studentene må regne med selvstudier mellom hver undervisningsgang i emnet.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 48 timer. Besvarelsen skal være på 7-9 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.   

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenger regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.    

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Stine Harstad