EPN

SOS1140 Velferdsrett - juss i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Social welfare law - law in social work
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i juridisk metode, menneskerettigheter og forvaltnings- og velferdsrett. Undervisningen tar utgangspunkt i rettsanvendelse som en del av profesjonsutøvelsen. Emnet gir en innføring i det norske rettssystemet og den juridiske metodens anvendelse i arbeidet med juridiske problemstillinger i sosialt arbeid. Videre gis en innføring i sentrale menneskerettigheter og menneskerettighetenes betydning i sosialt arbeid. Emnet gir også kunnskap om generell forvaltningsrett, med hovedvekt på forvaltningsrettslige grunnprinsipper og forvaltningslovens betydning for saksbehandling i sosialt arbeid. Emnet gir videre en innføring i barnevernloven, barneloven, grunnleggende helserett, folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i NAV. 

I begynnelsen av emnet vil det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget "Den samme ungen- ulike arenaer" (INTER1100) gjennomføres. Se INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1100: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten: 

 • har kunnskap om rettssystemet.  

 • kjenner til juridisk metode og hvordan man går frem for å kunne ta stilling til rettsspørsmål i utøvelsen av sosialt arbeid. 

 • har kunnskap om generell forvaltningsrett, herunder grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper og saksbehandlingsregler.  

 • har kunnskap om barnevernloven, folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i NAV, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barneloven. 

 • har kunnskap om minoriteters rettigheter og samenes rettigheter, særlig deres særskilte status som urfolk. 

 • kjenner til grunnbegreper og prinsipper i velferdsretten. 

 • kjenner til sentrale menneskerettigheter og deres betydning for sosialt arbeid. 

 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • kan identifisere, drøfte og avgjøre juridiske problemstillinger i sosialt arbeid.  

 • kan identifisere de krav som stilles til det rettslige grunnlaget for sosionomens forvaltningsavgjørelser. 

 

Generell kompetanse   Studentene: 

 • har innsikt i juridiske spørsmål med relevans for sosialfaglige problemstillinger. 

 • kan arbeide med juridiske spørsmål relatert til sosialt arbeid.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene består av forelesninger og studentaktive opplegg knyttet til oppgaveløsning. Noe av undervisningsmaterialet kan bli lagt ut på læringsplattformen i form av video, artikler og annet relevant stoff. Studentene må påregne selvstudier i forkant og etterkant av forelesninger og seminarer. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata PRO

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anniken Sørlie og Helena Bärlund