EPN-V2

SKUT5910 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
60 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid på der studenten må demonstrere innsikt i aktuell forskning og teorier, metoder og tilnærminger som er relevante for oppgavens tema og problemstilling.

På grunnlag av godkjent skisse for masteroppgaven får hver student utnevnt veileder, eventuelt to veiledere (hovedveileder og biveileder). Veileder oppnevnes av faglig leder for studiet etter samråd med studenten. Det gis inntil 24 timer veiledning på masteroppgaven.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen. For å kunne levere masteroppgaven til avsluttende vurdering, må de øvrige emnene i studieprogrammet være bestått.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert seg på sitt forskningsområde med klar relevans særlig for lærerarbeid i grunnskolen
 • har kunnskap om relevant vitenskapsteori og metoder som intervju, dokumentanalyse, observasjon og spørreundersøkelser innen skolerettet utdanningsvitenskap
 • har dypere og mer konsentrert kunnskap innenfor masteroppgavens kunnskapsgrunnlag
 • har oversikts- og dybdekunnskap til å kunne analysere forskningslitteratur og øvrige faglige problemstillinger innenfor skolerettet utdanningsvitenskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innenfor skolerettet utdanningsvitenskap
 • kan gjøre forskningsmessige studier innenfor skolerettet utdanningsvitenskap
 • kan skrive en lengre vitenskapelig fagtekst
 • kan gjennomføre analyser av teorier og empiriske forskningsresultater innenfor skolerettet utdanningsvitenskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra med ny kunnskap til fagutvikling på sitt fagfelt innenfor skolerettet utdanningsvitenskap
 • kan diagnostisere behov for ny kunnskap som er relevant for skolerettet utdanningsvitenskap
 • kan bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet
 • kan bruke sin kompetanse på nye områder innenfor sitt fag
 • kan bruke sin kompetanse på nye områder innenfor sitt fag

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med masteroppgaven er i hovedsak et selvstendig arbeid, supplert med veiledning og seminarer hvor studentene legger fram sitt arbeid for hverandre.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studenten skal gi en seminarpresentasjon av masteroppgaven basert på prosjektskissen fra emne 2 i fagfordypningen.

Studenten må delta på de tre prosjektseminarene som blir arrangert, og presentere og drøfte relevante sider ved arbeidet med masteroppgavene.

Et viktig læringsutbytte i studiet er ferdigheten til å formidle egen og andres forskning på forsvarlig måte. Derfor legger studiet også vekt på arbeidsmåter preget av dialog, diskusjoner og studentpresentasjoner. For å realisere disse læringsutbyttene er det nødvendig med noen arbeidskrav. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Fravær kan kompenseres med at studenten skriver en faglig oppgave. Faglærer formulerer og godkjenner oppgaven.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to komponenter:

En individuell, skriftlig hjemmeeksamen i form av en masteroppgave på 40 000 ord +/- 10 %, med påfølgende individuell muntlig eksamen på ca. 40 minutter.

Etter at masteroppgaven er lest av sensorene, avsluttes studiet med muntlig eksamen. Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i masteroppgaven.

Det gis én karakter på masteroppgaven og muntlig eksamen. Karakteren fastsettes etter den muntlige eksamenen.

Merknader:

 • For studenter som skriver masteroppgave i begynneropplæring, må oppgaven være flerfaglig og inneholde fagstoff og perspektiver fra minst to av fagene matematikk, norsk eller pedagogikk.
 • For studenter som tar fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk, må masteroppgaven skrives på engelsk.

Ny/utsatt eksamen

Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat. Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått, kan studenten levere ny eller revidert oppgave én gang, jf. § 5-6 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Klageadgang

Ved klage på karakterfastsetting, må muntlig eksamen gjennomføres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter på skalaen A-F, der A-E er bestått og F er stryk.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen. Veileder er sekretær for eksamenskommisjonen og deltar på sensurmøtet, men skal ikke være med på karaktersettingen.

Bruk av sensorer er nedfelt i retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.