EPN

SKUT4432 Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 – Tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Norwegian sign language and Sign language Education 2 – The teacher as researcher and developer
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap består av to emner (2x15 studiepoeng): Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1 - analytisk profesjonsutøvelse og Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 - tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler. Det kan tas opp studenter til kun fagfordypningen (2x15 studiepoeng) for innpassing i andre masterstudier så fremt studenten tilfredsstiller kravene for opptak til Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap.

 

Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 - tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler, har som målsetting å videreutvikle kunnskap for å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk i norsk grunnskole, samt ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i skole eller barnehage. Faget legger til rette for at studentene får utvikle sine kunnskaper om og ferdigheter i akademisk skriving. Studentene får anledning til å utvikle en kritisk tilnærming til ulike sider ved læreplanverket for grunnskolen med vekt på tegnspråkfaget. Målet er at studentene skal bli i stand til å utvikle sin egen og fremtidige elevers språk- og tekstkompetanse og videreutvikle sin egen profesjonalitet som lærer i og på tegnspråk. Gjennom deltakelse i studentledete seminarer analyserer og presenterer deltakerne fag- og forskningslitteratur. Sentralt i Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 er arbeidet med prosjektskissen og gjennomgang av forskningslitteratur som et steg mot selvstendig arbeid med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i tegnspråkfaget og fagets didaktikk med vekt på språk, språkbevissthet, kultur og identitet

 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og kan forholde seg analytisk til vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk innen flerspråkstilegnelse og flerkulturelle temaer

 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen i og på tegnspråk kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov

 • har utførlig kjennskap til hvordan didaktiske analyser går forut for utviklings- og endringsarbeid

 • har inngående kunnskap om tegnspråklige barn og unges språkutvikling

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til relevant nasjonal og internasjonal forskning innen tegnspråkfeltet og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

 • kan analysere og bruke relevante metoder til å undersøke faglige og didaktiske problemstillinger basert på kunnskap om tegnspråkfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i tegnspråkfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter

 • kan analysere og vurdere læreplaner og ulike former for læremidler og digitale verktøy til bruk i tegnspråklig undervisning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med tegnspråkfaget som grunnlag

 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige og didaktiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen

 • har utviklet en avansert profesjonsfaglig digital kompetanse

 • kan ta initiativ og bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 - Tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler legger til rette for at studentene får utvikle avansert kunnskap om tegnspråkfaget med særlig vekt på elevmangfold, lærerens egen språkbevissthet og tegnede språks plass globalt og i norsk skole. Studentene får anledning til å utvikle en kritisk tilnærming til ulike sider ved læreplanverket for grunnskolen med vekt på tegnspråk som fag i skolen og Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Gjennom å lese om og reflektere over relevant nasjonal og internasjonal forskning, skal studentene bli i stand til å vurdere utviklingen av tegnspråkfaget på nasjonale og internasjonale arenaer. Denne fagbaserte kunnskapen skal bidra til studentenes analytiske evne til å vurdere utviklingen av tegnspråkfaget. Det legges vekt på studentens egen endringskompetanse, som forutsetter evne til å analysere og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid relatert til tegnspråkfaget i skolen og se egne erfaringer i lys av forskning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk er i hovedsak nettbasert med en oppstartsamling i begynnelsen av semesteret. De ukentlige undervisningsøktene vil i hovedsak være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner og ta form av forelesninger, studentledete seminarer, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene møtes ukentlig til video-medierte, studentdrevet grupper for å jobbe med oppgaver og problemstillinger forberedt av lærer. Studentene vil også inviteres til jevnlige (online) dataverksted-møter i tegnspråklig forskernettverk. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuelt levere og få godkjent resymé av en artikkel eller et kapittel til åtte av emnets undervisningsøkter, hvor fire skal leveres skriftlig på 150 ord +/- 10 % og fire skal leveres på tegnspråk (video) på ca. 2 minutter. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal trenes i å lese og trekke ut og formulere essens av forsknings- og faglitteratur.

 • Studenten skal individuelt og innen fastsatt frist levere en prosjektskisse på 1800 ord +/-10 % for masteroppgaven.

 • Studenten skal, individuelt eller i par, levere en gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema med et omfang på 1600 ord +/- 10 %. Det skal lages et kort sammendrag på video på inntil 5 minutter med en tegnspråklig presentasjon av prosjektskissen og litteraturgjennomgangen. Prosjektskissen og gjennomgangen av forskningslitteraturen skal vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeoppgave (i form av en fagartikkel) etter selvvalgt tema innen emnets område med omfang på 5000 ord +/-10 %. Tema skal være godkjent av faglærer minimum to uker før leveringsfrist.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Dersom fagartikkelen vurderes til ikke bestått, kan studenten levere en omarbeidet versjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Ved avsluttende vurdering/eksamen benyttes to interne sensorer, og det brukes regelmessig tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.