epn-portlet

Emneplan forSKOMPD3900 Bacheloroppgave

Engelsk emnenavn
Bachelor's Thesis
Studieprogram
Vår: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - desentralisert
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2021
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgave over et faglig relevant emne, hvor vitenskapsteori og forskningsmetode står sentralt. Eksamensformen skal gi rom for at studenten kan bruke erfaringer fra praksisstudier.

Studiepoeng fra rammeplan er:

 • Hovedemne 1 - 7 stp.

 • Hovedemne 2 - 4 stp.

 • Hovedemne 3 - 1 stp.

 • Hovedemne 4 - 3 stp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sykepleiers rolle og ansvar innenfor et utvalgt fordypningsområde

 • har bred kunnskap om sykepleieforskning og annen relevant forskning og fagutvikling innenfor valgte fordypningsområde

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere kliniske problemstillinger som er relevante for fagutvikling i sykepleie

 • kan gjennomføre systematisk litteratursøk

 • kan avklare begrep, kan analysere og vurdere ulike kunnskapskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer

 • kan gjennomføre en selvstendig, avgrenset litteraturstudie under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 • kan presentere fagstoffet på en selvstendig, logisk og systematisk måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk-analytisk vurdere valgt tema i lys av fag- og forskningsbasert kunnskap

 • kjenner til yrkesetiske problemstillinger og kan bidra til planlegging av fagutvikling i klinisk praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Studiesamling som introduksjon til emnet i Oslo, studiested Pilestredet. Forelesninger, seminarer, veiledning vil forgå på digitale plattformer og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven

 • Gjennomført veiledning (tre obligatoriske timer av tilbud på fire timer)

Konsekvenser av å ikke følge frister er utsatt bacheloroppgave neste studieår.

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgave i form av litteraturstudie. Bacheloroppgaven skrives normalt i gruppe på to.

 

Omfang: 10 000 ord (+/- 20 %).

Veileder gir tilbud om 2 seminarer. Hver gruppe får tilbud om 1 time veiledning 4 ganger, 3 av disse veiledningene er obligatoriske.

 

For nærmere informasjon se utfyllende bestemmelser til bacheloroppgave SYBA/SYBAS 3900 for kull 2018 (2020-2021)

 

Ny eksamen: Dersom studentene må avbryte skriveperioden før innlevering eller får bacheloroppgaven vurdert til F, kan studentene levere omarbeidet versjon av denne til sensur én gang til i samme gruppe eller individuelt. Ny eksamen vil normalt sett bli påfølgende høstsemester.

 

 1. Hvis studentene beholder den samme problemstillingen som ved ordinær eksamen, behøver studentene ikke å gjøre arbeidskravet prosjektbeskrivelse på nytt dersom denn ehar vært godkjent ved første forsøk.

 2. Hvis studentene endrer problemstillingen, må prosjektbeskrivelsen godkjennes på nytt.

 

Ved begge alternativer er det tilbud om 4 nye veiledningstimer, der 3 må benyttes for å kunne levere bacheloroppgaven til sensur.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern.

Emneoverlapp

SKOMPD3900, SKOMP3900, SYBA3900 og SYBAS3900 er 100% overlappende.