EPN-V2

SFV5000 Juss i barnevern og sosialfaglig arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Law in Child Welfare and Social Work
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studentene god kunnskap om juridisk metode, rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten og det øvrige sosialfaglige feltet. Tema som behandles omfatter blant annet kravet til forsvarlig saksbehandling, forholdet mellom faktum og skjønn, tverretatlig samarbeid og taushetspliktreglene, barnevern over landegrensene, tvangsinngrep og menneskerettigheter. Emnet legger opp til å implementere studentenes egne praksiserfaringer gjennom arbeidet med oppgaver og annen aktivitet i undervisningen.

Emnet består av tre bolker: 1. Juridisk metode og rettsanvendelse i barneverntjenesten 2. Taushetspliktreglene og tverretatlig samarbeid 3. Barnevern, sosialt arbeid og menneskerettigheter

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om sentrale barnevernrettslige og sosialfaglige tema og problemstillinger, og god oversikt over relevant forskning og aktuelle politiske dokumenter på feltet
 • inngående kunnskap om juridisk metode og relevante rettskilder, herunder EMK og FNs barnekonvensjon
 • avansert kunnskap om det materielle innholdet i sentrale rettsregler, som inngrepsvilkår og saksbehandlingsregler
 • inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid og kontakt, som andre etaters lovpålagte ansvar, reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og analysere juridiske problemstillinger i en konkret sak/tekst med utgangspunkt i juridisk teori og andre relevante rettskilder
 • anvende juridisk metode og relevante rettskilder selvstendig i løsningen av konkrete rettsspørsmål og begrunnelser, saksframlegg mv
 • beherske og benytte juridiske begreper i det daglige arbeidet
 • kombinere juridisk og barnevern-/sosialfaglig skjønnsutøvelse på en selvstendig måte
 • skille mellom faktum og juss i redegjørelser for et saksforløp, begrunnelser for vedtak, saksframlegg for fylkesnemnda mv
 • anvende juridisk kunnskap i beslutningsprosesser i barneverntjenesten og andre sosialfaglige tjenester, overfor samarbeidspartnere og beslutningsorganer
 • anvende kunnskap om rettsreglene for best mulig å sikre at rettssikkerheten til barn og foreldre ivaretas i alle faser i en sak.

Generell kompetanse

Studenten har

 • avansert forståelse for barnevernets og andre sosialfaglige tjenesters rolle i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og rettslige aktører
 • kan analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse i lys av rettskildene
 • kan bidra til nytenkning og til innovasjon for å videreutvikle den juridiske kompetansen på egen arbeidsplass
 • kan oppdatere og videreutvikle sin juridiske kunnskap innenfor hele det velferdsrettslige området

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene består av en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og plenumsdiskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager (72 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 10 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.