EPN-V2

SFV4300 Sosiale kategoriers samspill i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
The Intersection of Social Categories in Social Work
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterprogram i sosialfag
Masterprogram i sosialfag
Enkeltemner knyttet til masterprogram i sosialfag
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I samfunnsvitenskapen har sosiale kategorier som kjønn, sosial klasse, etnisitet, rase, seksualitet og alder tradisjonelt utgjort atskilte forskningsområder, gjerne knyttet an til ulike teorier. Et resultat av denne inndelingen har vært at slike kategorier ofte framstilles som isolerte variabler i menneskers liv. Kritikk som er reist mot slike forståelser er at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar den dynamikken som oppstår når flere kategorier virker sammen. Er det kategorien -mann- eller kategorien -etnisk minoritet- som tillegges vekt? Tilbyr kategorien -kvinne- det samme mulighetsrommet for alle som tilordnes eller identifiserer seg med denne kategorien? Får kategoriene -ung-, -gutt-, -innvandrer- andre betydninger knyttet til seg enn -ung-, -gutt-, norsk-?

Emnet gjennomgår teorier som adresserer hvordan slike kategorier får vekslende betydninger avhengig av andre, samtidige kategoritilhørigheter. På bakgrunn av dette tilbyr emnet teoretiske, metodiske og praktiske muligheter til å utforske dynamikk som oppstår i samspillet mellom sentrale sosiale kategorier. Gjennom hele emnet vil vi arbeide med å gjøre denne typen analyser relevante for sosialfaglig arbeid i bred forstand.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om makt- og kategoriseringsprosesser som bidrar til forming av de aktuelle kategoriene i vår tid, og forståelse for hvilke sosialfaglige implikasjoner disse kan få
  • innsikt i samvirke (intersection) mellom kategoriers utforminger og betydninger i ulike sosialfaglige kontekster
  • kunnskap om teoretiske bidrag til forståelse av framtredende sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, -rase-, sosial klasse, seksuell orientering og alder
  • forståelse av hvordan sosiale kategorier og samvirke dem i mellom har betydning for profesjonelle så vel som ulike brukergruppers betingelser og sosiale handlingsrom

Ferdigheter

Studenten

  • behersker egnede analytiske strategier til å analysere teoretiske bidrag så vel som empiriske fenomener innen sosialt arbeids ulike felt i et interseksjonalitetsperspektiv
  • kan benytte kunnskap om de aktuelle sosiale kategorier og deres samvirke i forskning og utviklingsarbeid knyttet til sosialt arbeids yrkesfelt og/eller ulike brukergrupper samt sosialt arbeids betingelser og samfunnsmessige funksjoner

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kritisk reflektere over ulike maktrelasjoner og deres samvirke som gjør seg gjeldende i sosialfaglig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 4 dager (96 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 8 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ariana Guilherme Fernandes