EPN

SFB4000 Teoretiske perspektiver på familier. Kunnskapsgrunnlag for behandlingsarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Theoretical Approaches to Family: The Knowledge Base for Therapautic Work
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid / Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og fordypet forståelse av samspill mellom samfunn, familie og individ ut fra ulike teoretiske perspektiver. Det vil presenteres tilnærminger til familier som kan være nyttig i behandlingsarbeid, blant annet familie forstått som system, som en samling av individer med individuelle rettigheter, som funksjon, institusjon, praksis og framstilling. Familiebegrepet vil bli analysert som situert i tid og rom, det vil si at normativ kunnskap om familier vil bli sett i en historisk og kulturell kontekst, hvor den norske velferdsstaten er en av de mer sentrale.  

Undervisningsspråk er norsk. Det kan forekomme at forelesninger gis på engelsk. 

Anbefalte forkunnskaper

For de som tar dette emnet som et valgemne anbefales det at studentene har tatt SSA4000 Sosialfaglige perspektiver ved institutt for sosialfag, eller tilsvarende emner fra et annet sted, som gir grunnlag for å anvende ulike teorier og perspektiver til å analysere sosialfaglige problemstillinger

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om den vestlige familiens historiske endringer
 • inngående kunnskap om velferdsstaten og familien
 • fordypet kunnskap om foreldreskap og barndom, blant annet om hvordan kjønn, klasse og etnisitet påvirker forståelse av barn, foreldre og familie
 • kunnskap om hvordan levekår påvirker barns og familiers hverdagsliv

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere over normativitet ved familieterapifeltet
 • analysere familier ut i fra ulike perspektiver
 • analysere barn og foreldre ut i fra ulike perspektiver
 • anvende teoretiske perspektiver til å belyse kompleksiteten i familieterapifeltet 
 • koble teoretisk kompetanse til ulike praksissituasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere familierelaterte fenomener ut i fra ulike perspektiver
 • tenke etisk når forskning formidles og anvendes i det terapeutiske praksisfeltet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er delt i moduler, hvor hver modul tar for seg tema eller teorier som står til hverandre. Informasjon om hvilke tema/teorier som tas opp i hver modul vil være tilgjengelig på Canvas i god tid før emnet starter. Studentene oppfordres til å lage lesegrupper og forberede seg til å delta aktivt i undervisningen og i diskusjoner. Diskusjonene skal fungere som en øvelse på å anvende teorier på empiriske eksempler.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.  

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 7 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 9 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Randi Wærdahl og Wenche Bekken