EPN

PRG6100 Innføring i programmering for lærere for trinn 5-10 Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Programming for Teachers, Level 5-10
Studieprogram
Programmering for trinn 5–10
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i programmering og algoritmisk tenkning med fokus på skolekontekst og visuell programmering.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap til prinsipper for algoritmisk tenkning
 • Har kjennskap til utvikling og oppbygging av programmer basert på visuell programmering
 • Har kunnskap om ulike verktøy for visuell programmering
 • Har forståelse av grunnleggende programmeringsprinsipper: løkker, betingelser, variabler og funksjoner
 • Har kjennskap til hvordan datamaskiner og programmer fungerer
 • Har kunnskap om programmering i gjeldende læreplaner og i fagfornyelsen

Ferdigheter

Studenten

 • Kan identifisere og dekomponere et problem, og utforme løsninger som gjør bruk av programmering
 • Kan utvikle programmer ved bruk av visuell blokkprogrammering
 • Kan kommentere programmeringskode
 • Kan generalisere, tilpasse og videreutvikle enkle programkoder og algoritmer
 • Kan programmere fysiske enheter
 • Kan gjennomføre enkle undervisningsopplegg med programmering
 • Kan veilede elever i arbeid med algoritmisk tenkning og visuell programmering

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan gjøre rede for algoritmisk tenkning og programmering i skolen
 • Kan reflektere over programmering i skolen, i læreplan og integrert i fag
 • Kan reflektere over hvordan programmering kan ses i sammenheng med kreativitet, samarbeid og problemløsing
 • Kan gjøre rede for hvordan digitalisering kan påvirke og endre samfunnet

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende programmering og begreper inkludert algoritmisk tenkning. Det blir lagt vekt på hvordan programmering kan inngå i skolekonteksten som eget fag og integrert i fag. Først og fremst blir det fokusert på praktisk arbeid med visuell programmering. Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Problemløsing og algoritmisk tenkning.
 • Visuell programmering og programmeringsprinsipper.
 • Programmering som kompetanse i samfunnet, læreplaner og i Fagfornyelsen.
 • Utvikling av kreativitet og samarbeid i programmeringsaktiviteter.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er helt nettbasert, men krever at studentene følger en gitt plan og progresjon, for å skape et felles læringsmiljø med øvrige deltakere og involverte lærere. Studiet vil ta i bruk instruksjonsvideoer, nettbaserte forelesninger og diskusjoner og det vil bli gitt tilbud om veiledning i nettmøter.

Studiet forutsetter studentaktivitet knyttet til praktiske øvingsoppgaver, samarbeid, refleksjoner, medstudentvurderinger og erfaringsdeling på egen arbeidsplass. 

Praksis

Det er ingen praksisopplæring knyttet til emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er to arbeidskrav i emnet. Retten til å avlegge eksamen forutsetter at begge arbeidskravene er godkjent.

 • Arbeidskrav 1:
 1. Individuelt refleksjonsnotat om programmering i skolen (om lag 1000 ord).
 • Arbeidskrav 2:
 1. Del 1: Individuell programmeringskode.
 2. Del 2: Gruppearbeid: Refleksjonsnotat etter drøfting av programmeringskode fra del 1 (om lag 1500 ord).

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres i slutten av høstsemesteret. Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: tre arbeidsdager. Omfang om lag 2000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven.

Opptakskrav

Se programplanen.