EPN

PPUH6100 Videreutvikling av lærerkompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Further development of teacher competences
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Formålet med emnet er at studenten skal kunne videreutvikle sin kompetanse og yrkesfaglæreridentitet i skolen som en organisasjon. I tillegg skal studenten videreutvikle evnen til kritisk tenkning og refleksjon og fremstå som trygg og tydelig i lærerrollen.  Videre skal studenten kunne anvende pedagogisk og yrkesdidaktisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Forkunnskapskrav

Bestått emne PPUD6000, PPUH6000 (heltidsstudium) eller PPUN6000 (nett- og samlingsbasert).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten

 • har bred forståelse for skolens samfunnsmandat i det helhetlige opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om yrkesfag og yrkesfaglig bredde i eget programområde og kjenner til HMS-arbeid i aktuelle organisasjoner
 • har inngående kunnskap om samfunnets behov for relevant kompetanse i de ulike yrker og i forhold til teknologisk utvikling og det grønne skiftet
 • har kunnskap om læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om entreprenørielle læreprosesser, nytenkning, kreativitet og innovasjon
 • har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø, og om ungdom i vanskelige situasjoner, deres rettigheter, hjelpeapparat og læreres handlingsplikt
 • kjenner til utviklings- og endringsarbeid i skolen og skolen som en lærende organisasjon
 • har kunnskap om ulike forskningsmetoder

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine pedagogiske, yrkesdidaktiske, og teknologiske ferdigheter i tråd med samfunnets og arbeidslivets utviklings- og endringsbehov og holde seg oppdatert
 • kan involvere lokalt arbeidsliv, samfunnsliv og kulturliv i opplæringen og bidra til relevans og yrkesretting av fagene i samarbeid med andre faglærere
 • kan lede læringsprosesser som ivaretar elevmedvirkning i demokratiske læringsfellesskap
 • kan tilrettelegging for vurderingspraksis som bidrar til at eleven kan reflektere over egen og andres læring
 • kan legge til rette for likestilling, likeverd og en bærekraftig yrkesutdanning
 • behersker relevante arbeidsprosesser og reflekterer over egen yrkesutøvelse og kan videreutvikle denne under veiledning
 • kan gjennomføre systematisk forsknings og yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid tilknyttet egen praksis med sikte på å forbedre den
 • behersker bruk av faglitteratur og forholder seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende pedagogiske og didaktiske teorier knyttet til yrkesutøvelse som lærer på 8.-13. trinn

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til et profesjonelt arbeidsfellesskap ved å samarbeide med interne og eksterne aktører til beste for elevens læring og utvikling
 • er seg bevisst at gode læringsfelleskap handler om lærerens ansvar for kvaliteten på relasjonsbygging mellom elever, lærere og foresatte
 • kan reflektere over grunnleggende etiske verdier i yrkesopplæringen i skole/bedrift/ virksomhet.
 • kan legge til rette for egen, og elevenes danning i et demokratisk og globalt samfunn
 • kan vise innsikt i og evne til kritisk analyse, samt utforming og iverksettelse av læreplaner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i samarbeid med andre og kan ta selvstendige og begrunnede valg i sin profesjonelle praksis basert på evidens- basert praksis
 • har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens kompetansebehov i skole, arbeids- og samfunnsliv.

Innhold

Se programplanen

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet gjøres det bruk av varierte undervisningsformer, blant annet dialogbaserte forelesninger, prosessuell undervisning, rollespill, individuelt arbeid, gruppearbeid og erfaringsdeling. Det vil også forekomme arbeid mellom undervisningsdagene. Undervisning er forskningsbasert, praksisnær og fremtidsrettet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er tre arbeidskrav knyttet til emnet

Arbeidskrav 1

Individuelt refleksjonsnotat, omfang 2000 ord +/- 10 %.

I løpet av emnet skal studentene gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt i gruppe (2-4 studenter) i tilknytning til praksis. Utviklingsarbeidet danner grunnlag for eksamen, og i arbeidskravet skal det skrives et individuelt refleksjonsnotat hvor studentene reflektere over egen deltakelse i arbeidet og over gruppeprosessen.

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet gjennomføres individuelt, består av tre deler og skal gjennomføres i følgende rekkefølge:

Del 1: Kartlegging og dokumentasjon i form av 3 utviklingsmål relatert til egen yrkesdidaktisk kompetanse i lys av samfunnets behov for kvalifisert fagarbeidere.

Del 2: To dager hospitering i valgt yrke.

Del 3: Basert på egne utviklingsmål, skal det utarbeides et digital (multimodal) sammendrag og refleksjon over yrkesrelaterte utfordringer i eget programområde i videregående opplæring og samarbeid skole-bedrift. Arbeidskravet skal presenteres for medstudenter i grupper med hverandre vurdering. Omfang av presentasjon skal være 10 minutter.

 

Arbeidskrav 3

Arbeidskravet gjennomfører i grupper på 2. Arbeidskravet består er to deler og skal gjennomføres i følgende rekkefølge:

Del 1: Gruppen dokumenter to opplevde yrkesetiske dilemmaer fra pedagogisk praksis. Omfang 800 ord +/- 10 %

Del 2: Gruppen analysere disse dilemmaene og skriver et felles refleksjonsnotat over mulige tiltak/utganger/konsekvenser i lys av skolen som organisasjon og skolens samfunnsoppdrag. Omfang 2000 ord +/- 10 %

Se nærmere beskrivelse av gjennomføring av arbeidskrav og konsekvensene av ikke bestått eller ikke gjennomført arbeidskrav i programplandelen under Arbeidskrav.

Krav om obligatorisk tilstedeværelse

Ettersom studiet er prosessorientert og erfaringsbasert, er tilstedeværelse særdeles viktig for at studentene skal klare å opparbeide seg tilfredsstillende læringsutbytte. Av den grunn settes det krav om obligatorisk tilstedeværelse på undervisningsdagene tilsvarende 80 % i hvert emne

Studenter med mer enn 20 % fravær fra organiserte opplæringsaktiviteter i et emne får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær, dokumentert med for eksempel sykmelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter nærmere avtale med, og vurdering av emneansvarlig. I slike tilfeller må studentene selv ta kontakt med emneansvarlig.

Det er et krav om 100% tilstedeværelse i praksis i alle praksisperiodene. Ved fravær må dagene tas igjen etter avtale med praksissted og emneansvarlig/praksisseksjonen ved LUI.

Vurdering og eksamen

Eksamen er todelt hvor den ene delen gjennomføres i grupper og den andre delen er individuell.

Del 1: Grupper på 2-4* studenter gjennomfører et tverrfaglig utviklingsprosjekt. Det tverrfaglige utviklingsprosjektet skal dokumenteres gjennom en skriftlig grupperapport, omfang 3500 ord +/- 10 %

Del 2: Individuell muntlig eksamen. 30 minutter pr. kandidat. Muntlig eksamen er basert på kjerneelementer i pensum og på læringsutbyttebeskrivelse for emnet.

I del 1 blir det gitt en felles gruppekarakter som tilsvarer 1/3 del av endelig karakter og utgjør 10 studiepoeng i henhold til Nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogikk for yrkesfag trinn 8-13.

I del 2 blir det gitt en individuell gradert karakter som tilsvare 2/3 deler av den endelige karakter.

De to eksamensdelene er uavhengige av hverandre. Dersom man stryker eller har godkjent dokumentert fravær på del 1, kan man likevel gå opp til eksamen i del 2, men begge deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet. 

*I særskilte tilfeller gis det mulighet for å gjennomføre del 1 av eksamen individuelt.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved karakter F, ikke bestått, på del 1 tverrfaglig utviklingsprosjekt gis det mulighet for å gjennomføre eksamen individuelt. På først ny og utsatt eksamen kan utviklingsprosjektet forbedres, ved senere forsøk må det skrives nytt tverrfaglig utviklingsprosjekt.

 

 • Ved karakteren F, ikke bestått, på del 2 individuell muntlig eksamen: gjennomføres eksamen på samme måte som ved ordinær eksamen.

 

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Del 1: Alle hjelpemidler er tillatt, men det skal benyttes korrekt referanseteknikk og alle kilder skal oppgis 

Del 2: Ett A4 ark med notater

Vurderingsuttrykk

Del 1: Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.  

Del 2: Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.  

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.