EPN

PPF26100 Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical pedagogy for tertiary vocational education 2
Studieprogram
Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 – utviklingsarbeid og nettpedagogikk
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studiet Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 - utviklingsarbeid og nettpedagogikk (PPF2) skal legge til rette for videreutvikling av lærerkompetanse for arbeid i fagskolens steds- og nettbaserte studietilbud. Studiet bygger på Praktisk Pedagogikk for fagskolen 1 - grunnleggende lærerkompetanse (PPF1). Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sin kompetanse ved å gjennomføre utviklingsarbeid. De skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere læringsarbeid i steds - og nettbaserte fagskoleutdanninger. Studentene skal kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap og prøve ut varierte læreraktiviteter tilpasset fagskolens læringsarenaer. Studentene skal oppøve en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og fagskolens virksomhet samt være seg bevisst det doble praksisfelt som utøves på fagskolenivå.

Studiet skal være praksisrettet og tilpasses fagskolenes varierte og yrkesrettede fagområder. Studiet legger derfor vekt på å bruke studentenes erfaringer i læringsarbeidet. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagskolens mandat, verdigrunnlag og rolle i samfunn og utdanningssystem
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet fra fag og yrkesopplæring til fagskoleutdanning
 • har  kunnskap om realkompetansevurdering
 • har kunnskap om effektive nettbaserte læringsopplegg

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til lærerfunksjonen i fagskolen
 • kan anvende  ulike vurderingsmetoder som bidrar til fagskolestudenters læring og refleksjon
 • kan tilrettelegge  for læringsarbeid som ivaretar demokratiske prosesser, voksnes læring og realkompetanse
 • kan anvende  ulike veiledningsstrategier i læringsarbeid
 • kan anvende digitale verktøy som ressurs i fagskoleutdanningen
 • kan tilrettelegge for - og gjennomføre nettbasert læringsarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utviklingsarbeid som grunnlag for å møte fremtidens utfordringer i fagskolen
 • kan bidra til et profesjonelt arbeidsfellesskap og bygge gode relasjoner til fagskolestudenter og representanter fra yrkesfeltet
 • kan anvende yrkesetisk kompetanse i alt læringsarbeid

Innhold

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng, i tillegg til samlinger kommer arbeidskrav og 20 dager veiledet yrkespedagogisk praksis.  

Innholdet i emnet er: 

 • Utviklingsarbeid
 • Vurdering for læring
 • Veiledning
 • Nettpedagogikk
 • Fagskolens samfunnsmandat

Yrkespedagogisk praksis

Studenten skal gjennomføre veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksis 20 dager i løpet av studieåret

Yrkespedagogisk praksis administreres av universitetet og gjennomføres i h. t. utarbeidete retningslinjer, praksisguide og vurderingsskjema for studiet. Egen eller annen egnet arbeidsplass brukes som arena for læring og pedagogisk praksis. I yrkespedagogisk praksis er det krav om 100 % tilstedeværelse, i h. t. gjeldende retningslinjer for praksisopplæring.

Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med læringsarbeid på campus/nett. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i studiet prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene.

Student og veileder skal dokumentere de læringsaktiviteter som gjennomføres i praksisperiodene. Praksisveileder vurderer hver praksisperiode til bestått/ikke bestått i samarbeid med universitetet. Yrkespedagogisk praksis må være gjennomført og vurdert til bestått for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert, og kan tilbys på campus, nett eller som en kombinasjon. Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og i yrkespedagogisk praksis, samt at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i læringsfellesskapet.

Universitetets læringsplattform brukes i studiet, alle studenter må derfor disponere pc og tilgang til internett. Studentene vil jobbe i et digitalt klasserom på de nettbaserte samlingene.

Siden studiet er praksis- og oppgavebasert og knyttet til utøvelse av fagskolelærerrollen, vil deler av pensum være valgfritt for studentene. Ved selv å innhente hensiktsmessig litteratur sikrer vi at studentene utvikler kompetanse som er i tråd med læringsutbytte og egne læringsmål, under veiledning av faglærer. Det er krav om minimum 2000 sider litteratur i emnet.

Følgende prinsipper ligger til grunn for valg av læringsformer og organisering av innhold:

 • Praksisorientering

Utgangspunktet for studiet er utfordringer og oppgaver i fagskolen. Dette betyr at studentenes erfaringer fra egen fagskolepraksis og refleksjoner knyttet til dette har en sentral plass i studiet.

 • Problemorientering

Studentene skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger og situasjoner. Problemorienteringen kan gjennomføres ved for eksempel problembasert læring og oppgaveløsning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

 • Opplevelsesorientering

Studentene skal bli bevisst og kunne gi uttrykk for sine følelser og tanker i ulike situasjoner. De skal også tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine studenter.

 • Erfaringslæring

Det vil si å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre seg nye erfaringer med ulike former for yrkespedagogisk arbeid. Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over ny praksis vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner.

 • Eksemplarisk læring

Studentene lærer ved at eksempler analyseres, bearbeides, anvendes og generaliseres for bruk i egen praksis.

 • Verdiorientering

Studentene skal bli bevisst og klargjøre sine normer og holdninger i forhold til yrkesetiske standarder og konsekvenser av egne valg

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal dokumentere tre arbeidskrav som knyttes til læringsutbytte for studiet, læringsfellesskapet på samlinger, arbeid mellom samlingene og egen fagskolepraksis.

Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen planlegging av læringsarbeid og sentrale problemstillinger som er relevante for fagskolelærerrollen. Arbeidskravene kan inngå som en del av den endelige eksamensmappen.

Arbeidskravene skal være levert innen fastsatte frister. Et ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til ny godkjenning ytterligere to ganger. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert årsak eller avtale med faglærer, får ikke nye forsøk. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Arbeidskrav 1

Arbeidskravet består av tre deler

 • Del 1 i grupper* på 3-5 studenter.: Utviklingsarbeid som planlegges, gjennomføres og evalueres i fagskolen. Utviklingsarbeidet skal dokumenteres skriftlig omfang 3000- 3500 ord
 • Del 2: Utviklingsarbeidet skal presenteres for kolleger, og erfaringer presenteres for medstudenter, omfang maksimalt 20 minutter per gruppe
 • Del 3: Det skal leveres et individuelt faglig refleksjonsnotat som belyser læringsutbytte av samarbeid og gruppeprosessen, 800-1000 ord

*Arbeidskravets kan unntaksvis leveres individuelt etter avtale med faglærer.

 

Arbeidskrav 2

Individuelt faglig refleksjonsnotat knyttet til praksis på egen arbeidsplass på 1200-1500 ord. Refleksjonsnotat skal inneholde dokumentasjon på læringsaktiviteter gjennomført i forbindelse med veiledet praksis. Notat legges ved som vedlegg og består av 3 filmsnutter på maksimalt 3 minutter.

Arbeidskrav 3

Overordnet tema: Fagskolen som organisasjon og fagskolens rolle i samfunnet.

Arbeidskravet gjennomføres individuelt og er rettet mot fagskolens rolle og plass i samfunnet. Arbeidskravet skal presenteres for medstudenter og dokumenteres som en digital presentasjon omfang maksimalt 10 minutter

Alle arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere to ganger innen ordinær eksamen. Studenten får til sammen tre forsøk på hvert arbeidskrav.

 

Krav om obligatorisk tilstedeværelse

Studiet er prosessorientert og erfaringsbasert. Tilstedeværelse er derfor særlig viktig for at studentene skal klare å opparbeide seg tilfredsstillende læringsutbytte. Krav om tilstedeværelse på samlinger er 80 %. Fravær ut over 20 % kan unntaksvis kompenseres etter avtale med faglærer. I praksis er krav om tilstedeværelse på 100 %

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 3000-3500 ord

Arbeid med eksamensoppgaven foregår i gjennom emnet og innlevering er ved avslutning av emnet.

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, ved første ny og utsatt kan semesteroppgavn forbedres, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor

Opptakskrav

Målgruppe

Studiet retter seg mot alle som er knyttet til læringsarbeid eller veiledning i fagskolen. 

Opptakskrav

Opptakskrav er gjennomført og bestått Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 - grunnleggende lærerkompetanse eller tilsvarende.

Søker må være tilknyttet høyere yrkesfaglig utdanning i et ansettelsesforhold og jobbe med pedagogisk utvikling, læringsarbeid eller veiledning for voksne.