EPN

PMED2000 Operativt arbeid og pasientsikkerhet Emneplan

Engelsk emnenavn
Ambulance Operations and Patient Safety
Studieprogram
Bachelorstudium i paramedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ambulanseoperativt arbeid innebærer i hovedsak planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av ambulanseoppdrag, herunder ledelse og organisering av andre helseressurser og samhandling og samvirke med andre nødetater eller samarbeidspartnere. Emnet fokuserer på oppbygging og organisering av redningstjenesten i Norge, egensikkerhet, skarpe oppdrag, bruk av sambandsutstyr og generelt skadestedsarbeid.

Studentene deltar i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1200.

INTER1200: «Kommunikasjon med barn og unge» (1,5 studiepoeng)

INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» utgjør den andre modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT. Modulen gir studentene økt kunnskap om kommunikasjon og samhandling med barn og unge og deres foresatte.  Som i INTER 1100 får studentene trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om temaer knyttet til barn og unges hverdag.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende, med unntak for deleksamen 2 legemiddelregning i emnet PMED1300.  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1200 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive oppbyggingen og organiseringen av redningstjenesten i Norge
 • kan gjøre rede for hvordan ambulansetjenesten, inkludert AMK, er organisert
 • kan beskrive organisering av beredskapen i Norge og hvilken rolle ambulansetjenesten og øvrig helsetjeneste har
 • kan forklare hvordan helseoperativ ledelse er organisert i forhold til aktuelle lederroller, funksjoner og arbeidsmetoder samt gjøre rede for funksjonene til sentrale lederroller i den prehospitale helsetjenesten
 • kan beskrive hvordan samarbeidende aktører organiseres og ledes på skadested
 • kan gjenkjenne oppdrag med spesielle operative utfordringer
 • kan beskrive hva som betegnes som farlig gods og farlige stoffer (CBRNE), og hvordan man skal håndtere dette i en ambulanseoperativ hverdag
 • kan beskrive bruk av risikoanalyse ved beredskapsarbeid
 • kan beskrive hvordan man gjennomfører triage ved masseskade situasjoner
 • kan beskrive organiseringen av helsetjenesten i forsvaret
 • kan gjøre rede for helsetjenestens rolle i totalforsvaret
 • kan beskrive hva potensielle beslutningsfeller kan være i operativt arbeid 
 • har kunnskap om betydningen av anerkjennende kommunikasjon med barn og unge og deres foresatte*
 • kan gjøre rede for barn og unges rett til deltakelse i beslutninger som gjelder dem*
 • kan gjøre rede for betydningen av utforskende tilnærminger i samarbeid med barn og unge*

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende kunnskap om lover, regler og retningslinjer knyttet til arbeid på skadested og samarbeid med andre etater
 • kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av skadestedsarbeid
 • kan samhandle og bidra i samvirke med andre helseressurser, nødetater og samarbeidspartnere i skadestedsarbeidet
 • kan anvende grunnleggende modeller for beslutningstaking i operativt arbeid
 • kan anvende kommunikasjonsutstyr i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk og prosedyrer samt gjøre rede for bruken av det og annet relevant IKT-verktøy ved operativt arbeid
 • kan planlegge, lede og organisere helsetjenestens innsats på et skadested
 • kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr
 • kan utøve situasjonsbestemt ledelse
 • kan gjennomføre en risikovurdering og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres helse og sikkerhet
 • kan opptre forsvarlig på et åsted ved mistanke om kriminell handling
 • kan gjennomføre et oppdrag i henhold til anerkjente taktikker i strid (TCCC/TECC)
 • kan gjennomføre en hverdagslivsforankret samtale med barn og unge*
 • kan kommunisere anerkjennende med foresatte*

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid, evaluering og oppfølging av eget personell etter hendelser og øvelser
 • kan utveksle erfaringer og dele av egen kompetanse for å bidra til planlegging, organisering og utøvelse av helhetlige helsetjenester
 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn, unge og deres foresatte*
 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte*

*Læringsutbytte som tilhører INTER1200

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, simulerings- og ferdighetstrening, studiegrupper og selvstudier.

Studentene har simulerings- og ferdighetstrening i bruk av relevant sambandsutstyr, IKT-utstyr knyttet til operative forhold, operative handlingsalgoritmer samt ledelse, triage, organisering og beslutningstaking.

INTER1200

Digital samhandling er sentralt i undervisningen. Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager. Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger på arbeider.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 prosent deltakelse på studiegrupper.
 • Minimum 90 prosent deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening, inkludert øvelser
 • Godkjent radioterminalkurs for ambulansepersonell

Arbeidskrav knyttet til INTER1200:

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med PARA3000 Ambulanseoperativt arbeid.