EPN

PMED1300 Farmakologi og legemiddelregning Emneplan

Engelsk emnenavn
Pharamacology and Drug Calculations
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i paramedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Farmakologi er læren om legemidler og deres virkemåte og anvendelse. Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i farmakologi, som er en forutsetning for forsvarlig legemiddelhåndtering. I emnet inngår også legemiddelregning. Studentene deltar i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1100.

INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer» (1,5 studiepoeng)

INTER1100 «Den samme ungen – ulike arenaer» inngår i undervisningsopplegget Interprofessional Interaction With Children and Youth (INTERACT), som går på tvers av profesjonsutdanningene ved OsloMet, der målet er å øke kvaliteten i profesjonsutdanninger som retter seg mot barn og unge. Gjennom INTERACT får studentene tilgang til økt forskningsbasert kunnskap om barn og unges hverdag, samtidig som de får trening i å samhandle med studenter fra andre utdanninger. Slik legger INTERACT grunnlaget for bedre samordning av samfunnets tjenester rettet mot barn og unge og deres foresatte. INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer» utgjør den første modulen i undervisningsrekken INTERACT. 

INTER1100 gir en felles faglig plattform for alle involverte studenter. Den handler om å få bevissthet og kunnskap om egen og andres profesjonsutdanninger som retter seg mot barn og unges oppvekst.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1100 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for sentrale farmakodynamiske begreper og farmakokinetiske prosesser
 • har kjennskap til ulike legemiddelformer og administrasjonsveier
 • kan gjøre rede for virkningen av legemidler knyttet til behandling av respirasjonssykdommer, hjerte- og karsykdommer og nevrologiske sykdommer
 • kan gjøre rede for virkningen av legemidler brukt ved smerte og kvalme
 • har kjennskap til legemidler som brukes ved sykdommer i fordøyelsessystemet, endokrine organer og bevegelsesapparatet
 • kan forklare farmakologiske effekter og sannsynlige bivirkninger av aktuelle legemiddelgrupper
 • kan forklare relevante regneoperasjoner for utregning av dose, styrke, mengde, infusjonsvolumer og infusjonshastighet
 • kan gjøre rede for barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold*

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utføre feilfri legemiddelberegning
 • kan utføre kontroll av egne og andres utregninger
 • kan samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om relevante utfordringer i barn og unges hverdagsliv*
 • kan diskutere og reflektere over sin egen framtidige profesjonsrolle i et tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte*

Generell kompetanse

Studenten 

 • har grunnlag for å sette seg inn i virkning og effekter av nye legemidler
 • behersker legemiddelregning som en del av faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • har en forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres*

* Læringsutbytte som tilhører INTER1100

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, seminarer og selvstudier. I tillegg er det simulerings- og ferdighetstrening i sikker arbeidsmetode for klargjøring og administrasjon av legemidler, inkludert etablering av perifer venekanyle og håndtering av risikomateriell. 

INTER1100

Digital samhandling er sentralt i undervisningen. Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager. Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger på arbeider.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer og i studiegrupper

Arbeidskrav knyttet til INTER1100:

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1 Farmakologi: Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter.

Del 2 Legemiddelregning: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.

Del 1 og del 2 kan avlegges uavhengig av hverandre. Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet som helhet og gi uttelling i studiepoeng. For å bestå eksamen i del 2 legemiddelregning må besvarelsen være feilfri.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1 Farmakologi: Ingen hjelpemidler tillatt.

Del 2 Legemiddelregning: Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Del 1 Farmakologi: Gradert skala A-F. 

Del 2 Legemiddelregning: Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Del 1 Farmakologi: Alle besvarelser vurderes av to sensorer. En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. To interne sensorer vurderer de øvrige.

Del 2 Legemiddelregning: Alle besvarelser vurderes av to interne sensorer.

Emneoverlapp

7,5 studiepoeng overlapp med PARA1410 Farmakologi og legemiddelhåndtering

1 studiepoeng overlapp med PARA1500 Legemiddelregning