EPN

PFKHD1120 Fagdidaktikk i design, kunst og håndverk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and design education 2
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisnings­arbeid innenfor design, kunst og håndverk slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner særlig rettet mot videregående skole. Dette innbefatter å opparbeide innsikt i fagets egenart og tilegne seg erfaring med læreplaner og hvordan studenten kan bruke sin fagkompetanse inn i skolepraksis.

Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget skapende arbeid og i undervisning. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Emnet skal legge grunnlaget for at studenten senere skal kunne bruke egen erfaring med utviklingsarbeid for å utvikle faget i skole og undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført og bestått  Fagdidaktikk I.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • læreplaner, opplæringsloven og forskrifter med betydning for undervisning innen fagområdet
 • læreplananalyse og rammefaktorer knyttet til undervisning av fagområdet på ulike utdanningsprogram i videregående skole
 • fagets historie og legitimering i videregående skole
 • etiske og estetiske problemstillinger knyttet til fagfeltet i skole og samfunn
 • teori og praksis knyttet til kunstformidling med hovedvekt på vår tids kunst, arkitektur, design og kunsthåndverk
 • gjenbruk og økologiske perspektiv knyttet til design og kunsthåndverk
 • opphavsrettslige forhold i det digitale samfunn og bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • vurderingsproblematikk og ulike vurderingsformer i fagområdet på ulike utdanningsprogram i videregående skole

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for læreplanutviklingen og idégrunnlaget innenfor design, kunst og håndverk
 • diskutere fagområdets stilling og utviklingspotensial i opplæringssystemet, bl. a som allmenndannendefag og som yrkesfag
 • gjøre rede for fagområdets utvikling og betydning for individ, yrkesliv og samfunn med utgangspunkt i den historiske utviklingen innen design, kunst og håndverk
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til egen skapende prosess og sluttprodukt
 • ta i bruk ulike digitale medier i undervisning og annen type formidling

 

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan utvikle fagkunnskap i relasjon til barn og unge i en flerkulturell hverdag
 • har profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • kan reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • kan bruke erfaringsbasert kunnskap i arbeid med fagutviklingsarbeid
 • kan bruke relevante metoder for forsøks- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet ses i sammenheng med praksisopplæringen (se egen plan for praksis). Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% oppmøte til organisert undervisning i emnet.
 • Material- og miljølære knyttet til undervisning i fagområdet i skolen. Gruppebesvarelse med presentasjon og faglig refleksjon i plenum.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av 2 eksamensdeler:

 • Eksamensdel 1: Individuell FoU-oppgave. Dette er en oppgave som gjennom både en teoretisk og praktisk estetisk tilnærming skal utforske og drøfte et fagdidaktisk problemområde. Det praktiske arbeidet dokumenteres i det skriftlige arbeidet (ca 5000-6500-ord). Oppgaven danner basis for muntlig eksamen. Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. Eksamen kan påklages. Eksamen teller 60 % av totalkarakter. Eksamen gjennomføres i fjerde semester.  
 • Eksamensdel 2: Individuell muntlig eksamen. Baseres på utspørring relatert til både individuell FoU-oppgave, fellespensum og praksis-problematikk. Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. Eksamen kan ikke påklages. Eksamen teller 40 % av totalkarakter. Eksamen gjennomføres i fjerde semester.

Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. 

Sensorordning

Eksamensdel 1

Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Eksamensdel 2

 Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PFKH1100.