Emneplan forPARAPRA2AB Kliniske studier, trinn 2

Innledning

Emnene PARAPRA1 og PARAPRA2AB omfatter veiledede kliniske studier, hovedsakelig i ambulansetjeneste. Første del av PARAPRA2AB (del A) utgjør 6 uker i 5. semester. Siste del (del B) utgjør 9 uker i 6. semester. Læringsutbyttene fra alle tidligere emner aktualiseres, integreres, prøves i kliniske studier og danner grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse.

Læringsutbyttene er tilnærmet like i de to kliniske emnene. De skal oppnås i varierte ambulanseoppdrag med pasienter som har ulike skader og sykdommer. Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av prehospitalt arbeid.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan begrunne sin kliniske virksomhet i lys av teori
 • kan gjøre rede for hvordan avansert livreddende diagnostikk og behandling kan påvirke planlegging og gjennomføring av klinisk ambulansevirksomhet
 • kan gjøre rede for og reflektere over bruken av alt tilgjengelig utstyr
 • kan stille spørsmål basert på teoretisk kunnskap og erfaring fra praksis
 • kan gjøre rede for og reflektere over valg av systemer for journaldokumentasjon
 • kan gjøre rede for og reflektere over bruken av verktøy og metoder for livreddende tiltak i klinisk ambulansevirksomhet
 • kan reflektere over risikomomentene i den farmakologiske behandling som gis i prehospitalt arbeid
 • har bred kunnskap om forskning innen prehospital akuttmedisin
 • har bred teoretisk kunnskap om verktøy og metoder for tiltak i klinisk ambulansevirksomhet
 • kan oppdatere seg på forskning innen de mest sentrale områdene av klinisk ambulansevirksomhet

Ferdigheter

Studenten kan under minimalt tilsyn

 • gjenkjenne tegn og symptomer på mulig alvorlig sykdom eller skade
 • anvende standardiserte undersøkelser og behandlingsretningslinjer
 • planlegge, vurdere og gjennomføre behandlingstiltak tilpasset den enkelte pasients behov
 • anvende og veilede andre i bruk av alt tilgjengelig utstyr i ambulansen
 • vurdere behov for å innhente hjelp eller henvise pasienten videre
 • skrive ambulansejournal etter retningslinjer
 • skriftlig dokumentere og evaluere eget klinisk arbeid i henhold til praksisstedets rutiner og retningslinjer
 • anvende og veilede andre i bruken av forflytningsteknikker
 • utforske faglige problemstillinger på en systematisk, kunnskapsbasert og reflektert måte
 • føre et utrykningskjøretøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene i klinisk virksomhet
 • kan igangsette pasientbehandling i prioritert rekkefølge i samsvar med gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer
 • viser empati, omsorg, forståelse og respekt for pasient, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan reflektere over tverrfaglig samarbeid
 • kan rapportere relevant pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell og etater innenfor gjeldene juridiske rammer
 • kan identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til egne læringsbehov og innhente ny kunnskap og ferdigheter
 • kan i samarbeid med andre vurdere resultatene av eget arbeid
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger og veilede andre

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av veiledede kliniske studier, gruppeveiledning ca. hver fjerde uke organisert av kontaktlærer ved OsloMet samt loggskriving.

Praksis

Kliniske studier i femten uker og i tillegg én praksisforberedende dag. Innholdet i praksisperiodene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid, og vil således tilby varierte arenaer for studiene når det gjelder problemstillinger, diagnoser og kompleksitet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til sluttvurdering:

 • Innlevert og signert praksisdokument

 • Tre logger på 1000 ord (+/- 10 prosent) hver. Dersom studenten har kjøreopplæring i PARAPRA2AB er arbeidskravet to logger på 1000 ord (+/- 10 prosent).

Vurdering og eksamen

Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene.

Vurderingsform: Kombinert vurdering:

Del 1) Vurderte kliniske studier. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i kliniske studier. Fravær utover 10 prosent må tas igjen etter avtale med praksisveileder og praksisstedet. Fravær utover 20 prosent medfører at emnet vurderes til ikke bestått

Del 2) Utrykningsprøve, teoretisk og praktisk prøve i utrykningskjøring arrangert av Statens vegvesen. Teoretisk prøve i utrykningskjøring skal avlegges før den praktiske prøven jf. utrykningsforskriften § 2

Studenten må bestå både del 1 kliniske studier og del 2 utrykningsprøve for å bestå emnet som helhet. Dersom studenten får ikke bestått i én av delene må denne delen tas på nytt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Del 1) Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Kontaktlærer fra universitetet deltar i midt- og sluttvurdering etter kriterier beskrevet i Manual for kliniske studier. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Del 2) Teoretisk og praktisk prøve vurderes av sensorer hos Statens vegvesen.   

Om emnet

Engelsk emnenavn
Clinical Studies 2
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Omfang
25 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Emnehistorikk