Emneplan forPARA2200 Traumatologi

Innledning

Kunnskap om skademekanismer og skadeomfang er avgjørende for at en paramedic kan gjøre gode faglige vurderinger og valg knyttet til prioriterings-, behandlings- og transportbehov av skadde pasienter. Emnet baserer seg på anbefalinger gitt av kirurgiske og anestesiologiske fagmiljøer om akutt skadebehandling.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår, med unntak av emnet PARA1500.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skademekanikk, kinetikk og energivurdering
 • har kunnskap om ulike nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen
 • har kunnskap om undersøkelsesmetodikk, anamneseopptak, prehospital diagnostikk og tiltak til skadde pasienter
 • har kunnskap om når det er behov for bistand fra personell med spesialkompetanse
 • har kunnskap om hvordan ulike arbeidsmetoder og medisinsk-teknisk utstyr skal brukes  hos skadde pasienter
 • har kunnskap om legemidler som brukes av anestesipersonell prehospitalt

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere sammenhengen mellom symptomer og skader
 • kan gjennomføre en primær- og sekundærundersøkelse og deretter velge tiltak og behandling
 • kan vurdere fare for komplikasjoner og iverksette forebyggende og behandlende tiltak, i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan anvende relevant medisinsk-teknisk utstyr ved undersøkelse, klinisk vurdering og behandling
 • kan identifisere situasjoner hvor det er behov for spesialistkompetanse
 • kan vurdere hvilket behandlingsnivå pasienten skal transporteres til
 • kan vurdere sammenheng mellom skademekanismer og funn på pasienten i rettsmedisinsk sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre relevant intervensjon og arbeidsoppgaver knyttet til ambulanseoppdrag hvor pasienten har skader i ett eller flere organsystemer
 • har innsikt i kliniske retningslinjer og vitenskapelige artikler innen akuttmedisin
 • har et reflektert forhold til hvilken samfunnsmessig betydning ulykker og skader har i land som Norge og i utviklingsland
 • forstår hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, simulerings- og ferdighetstrening, studiegrupper, seminar og selvstudier.

Praksis

Studentene har simulerings- og ferdighetstrening i immobiliseringsteknikk, avansert luftveishåndtering, intraossøs infusjon, håndtering av bruddskader og reponeringsteknikk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent deltakelse på studiegrupper.
 • Minimum 90 prosent deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening.
 • Minimum 90 prosent deltakelse på seminar
 • Én skriftlig studieoppgave i gruppe på inntil 3 studenter, 1000 ord (+/- 10 prosent)
 • Praktisk test på simulerings- og ferdighetsenheten (SF). Studenten har totalt 3 forsøk på testen hvert studieår. Prosedyrer fra alle emner som er gjennomgått på SF-enheten kan inngå i testen  

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold:      Læringsutbyttene

Eksamensform:          Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Prehospital Trauma Care
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Emnehistorikk