EPN-V2

NATC6110 Naturfag 1, trinn 1-7, emne 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Natural Sciences 1 for Primary School, Subject 1
Studieprogram
Naturfag 1, trinn 1-7
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forståelse av naturfaglige fenomener og systemer er sentralt. Emnet inneholder fem hovedtemaer: Naturfagdidaktikk, kroppens organsystemer, grunnleggende kjemi, økologi og fysikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan en kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk i barneskolen
 • har kunnskap om hvordan en kan drive dialogisk, variert og utforskende undervisning inne og ute med elever i barneskolen
 • har kunnskap om elevers hverdagsforestillinger i naturfag
 • har kunnskap om progresjon i elevers læring av naturfaglige fenomener
 • har kunnskap om partikkelmodellen og kan bruke den for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare grunnleggende fysiske endringer i dagliglivet og naturen
 • har grunnleggende kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
 • har kunnskap om kroppen som system og hvordan en kan undervise temaene for de yngste elevene
 • har kunnskap om livsprosesser i celler og oppbygging av celler
 • har kunnskap om den biologiske systematikken, og hvordan grupper av organismer og arter er tilpasset norsk natur, samt hvorfor dette er et viktig fokus
 • har kunnskap om økologi og hvordan en kan undervise temaene gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om sentrale systemer som organsystemer, økosystemer, bergartssyklusen, solsystemet og systemet jord-sol-måne, samt hvordan de kan introduseres for elever i barneskolen ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har grunnleggende kunnskap om krefter og mekanikk, elektrisitet og magnetisme og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for å undervise om disse temaene
 • har kunnskap om energi og sentrale begreper som bevaring og overføring og kan knytte dette til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om bølger, lyd og lys som fysiske fenomener og kan knytte dette til syn og hørsel

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, uteundervisning, utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan gjennomføre aktiviteter, forsøk og målinger inne og ute med bruk av egnet utstyr, bearbeide og presentere måledata, samt vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan gjøre beregninger i temaer hvor det er relevant
 • kan bruke, vurdere og utvikle relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener i biologi, fysikk, geologi og kjemi, og kan argumentere for bruk av ulike former for modeller for å støtte elevers læring
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte sin egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Arbeids- og undervisningsformer

Naturfaget i skolen er både et teoretisk og et praktisk fag, der det oppfordres til bruk av ulike arbeidsmåter og læringsarenaer både inne og ute. Gjennom studiet skal studentene erfare ulike arbeidsmåter som litteraturstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, bruk av varierte læringsarenaer, uteundervisning og praktiske forsøk. De skal dessuten skaffe seg erfaring med undervisningsmetoder som utforskende arbeid, dialog i klasserommet, konkretiseringsverktøy og ulike digitale verktøy. Gjennom studiet skal studentene benytte sin praksiserfaring som lærer til drøfting og refleksjon i møte med teori og forskning i faget.

Det forutsettes at studenten møter forberedt til undervisningen og benytter naturfagrommets samlinger og utstyr til å øve seg på praktisk arbeid. Deltakelse i undervisningen er viktig for faglig utbytte i studiet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 • Designe og lage en naturfaglig modell. Fremlegg i gruppe med 3-4 studenter (5-10 minutter per presentasjon)
 • Lage «artskort» fra selvvalgt biotop (15-20 arter)
 • Gjennomføre et undervisningsopplegg på egen skole med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i naturfag, beskrivelse og refleksjon 1000 ord +/- 10%.

Aktiviteter med krav om obligatorisk deltagelse

Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse er det knyttet krav om 100 % deltakelse på aktivitetene som er nevnt nedenfor.

 • Presentasjon av modell
 • Sikkerhetskurs kjemi

Fordi det er svært vanskelig å tilegne seg kunnskaper om uteskole i naturen på egen hånd er det knyttet krav om 80 prosent deltakelse i uteundervisning.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i bestemte faglige aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisning, se programplan.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig 4-timers eksamen under tilsyn.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Studenters rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelhefte vil være tilgjengelig på eksamen

Kalkulator - ikke programmerbar

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer.