EPN

MGNA5100 Naturfag og naturfagdidaktikk 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Science Education 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt til emne MGNA4100 Naturfag og naturfagdidaktikk 1.

 

Naturfag og naturfagdidaktikk 3 fokuserer på naturvitenskapens metode og emner fra vitenskapsfilosofi som er relevante for en dypere forståelse av naturfagets og teknologiens egenart. Det legges vekt på avanserte kunnskaper i fagspesifikk "literacy" (scientific and technological literacy) i nasjonal og internasjonal forskning og hvordan den formidles i naturfagundervisningen. Emnet bygger på studentenes faglige kompetanse i naturfag og de vil utvikle et metaperspektiv på naturfag som vitenskapsfag og skolefag, samt fagets rolle i samfunnet.

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevant naturfagdidaktisk forskning og naturfagets faglige og fagdidaktiske kunnskapsgrunnlag
 • har inngående kunnskap om naturvitenskapens egenart og tenkemåter
 • har utdypet kunnskap om tverrfaglige tilnærminger til naturfag som inkluderer vitenskapshistorie og naturvitenskapenes forhold til kultur og religion i et mangfoldsperspektiv
 • har inngående kunnskap om naturfagets relevans og rolle i samfunnet, inkludert sosiovitenskapelige problemstillinger
 • har inngående kunnskap om ulike grener av naturfagdidaktikken med relevans for skolens naturfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i faget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan formulere og analysere naturfagdidaktiske problemstillinger basert på kunnskap om fagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan kritisk anvende forskningsbasert kunnskap innen naturvitenskap og naturfagdidaktikk
 • kan anvende naturfaglig kunnskap og reflektere over naturfagets rolle i fagovergripende temaer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere, evaluere og revidere læringsressurser til skolens naturfag
 • kan bruke naturfagdidaktisk kunnskap til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i naturfag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og naturfagdidaktisk nytenkning i skolen

Innhold

Naturfag og naturfagdidaktikk 3 fokuserer på naturvitenskapens historie og metoder som er relevante for en dypere forståelse av naturfagets egenart. Et overordnet mål er å gi studentene inngående forståelse av hvordan naturfag kan bidra inn i de fagovergripende temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. De fagdidaktiske temaene utdypes gjennom relevante faglige eksempler. 

 • Vitenskapshistorie og naturvitenskapens egenart 
 • Kunnskapssyn og verdensbilder
 • Argumentasjon og kritisk tenkning
 • Aktuelle tema fra naturfagdidaktisk forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Gruppevis muntlig presentasjon (10-20 minutter) av naturfagdidaktisk artikkel. 
 • Prosjektskisse for masteroppgaven etter nærmere retningslinjer (1800 ord +/- 10%). Prosjektskissen skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.
 • Oppgave med gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema etter nærmere retningslinjer (1600 ord +/- 10 %). Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

 

Aktiviteter med obligatorisk deltagelse i Naturfag og naturfagdidaktikk 3

Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det krav om deltakelse på aktivitetene som er nevnt nedenfor. Ved fravær vil det gis en kompensatorisk oppgave. Form og omfang avtales med faglærer.

 • Være til stede ved medstudenters artikkelpresentasjon (krav om minst 50% deltakelse)
 • Deltakelse på dag 1 av Naturfagskonferansen

Vurdering og eksamen

Fem dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2500 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.