EPN

MGMU5100 Musikk og musikkdidaktikk 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Music and Music Education 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGMU4100 Musikk og musikkdidaktikk 1.

 

Dette emnet gir studentene innsikt i musikkpedagogisk grunnlagstenkning og filosofiske perspektiver på musikkundervisning. Emnet gir studentene dessuten en oversikt over vitenskapsteori, tenkemåter og metoder som er relevante for de ulike musikkvitenskapelige delområdene som musikkpedagogikken/musikkdidaktikken er en del av.

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap i musikk og fagets didaktikk
  • har inngående kunnskap om forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk med relevans for vitenskapsområdet musikkdidaktikk

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på vitenskapsfeltet musikkdidaktikk og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
  • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om musikkfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

  • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med musikkfaget som grunnlag
  • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i musikkfaget i skolen

Innhold

Emnet legger til rette for at studentene utvikler avansert kunnskap om og ferdigheter i akademisk skriving i musikk. Studentene får anledning til å utvikle en kritisk tilnærming til ulike temaer som er relevante for musikkundervisning i grunnskolen. Gjennom deltakelse i studentledete seminarer analyserer og presenterer deltakerne faglitteratur og leder diskusjoner omkring selvvalgte forskningsartikler. Sentralt i musikkdidaktikk 3 er arbeidet med prosjektskissen og gjennomgang av forskningslitteraturen som et steg mot selvstendig arbeid med masteroppgaven. 

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre velge tema for masteroppgave og levere prosjektskisse på 1800 ord +/- 10 %.
  • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre levere en gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema (omfang 1600 ord +/- 10 %).

Studentene skal gjennom prosjektskisse og gjennomgang av forskningslitteratur vise innsikt i det kunnskapsområdet de skal arbeide videre med i masteroppgaven. Arbeidskravet vil danne grunnlag for tildeling av veileder til masteroppgaven. 

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studenten kan ha med seg egne notater.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.