EPN-V2

MGKH3100 Kunst og håndverk 2, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Arts and Crafts 2, Subject 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGKH2100 Kunst og håndverk 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7 og trinn 5-10 og lærerutdanning for tospråklige lærere på HiOA, i tråd med utdanningenes programplaner. Interne søkere som søker særskilt opptak til Kunst og håndverk 2 mens de fortsatt er aktive på Kunst og håndverk 1, kan få opptak uten å ha fullført Kunst og håndverk 1.

Eksterne søkere må ha bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen. Særskilt opptak til Kunst og håndverk 2 krever fullført Kunst og håndverk 1 eller tilsvarende. Dersom Kunst og håndverk 1 og Kunst og håndverk 2 lyses ut som et årsstudium (60 studiepoeng), tas det opp til begge enheter, og det kreves da ikke at Kunst og håndverk 1 er bestått før studenten begynner på Kunst og håndverk 2.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kunnskap felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

Studenten

 • har kunnskap om ideutvikling, relevante forskningsmetoder, vurderings- og presentasjonsformer og om hvordan egne skapende prosesser kan være utgangspunkt for refleksjon og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om hovedretninger innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst i ulike kulturer til ulike tider, og om den kommunikasjonen som ligger i slike visuelle, taktile og tredimensjonale uttrykk
 • har kunnskap om hvordan lys, rom og farger påvirker læring og om hensiktsmessig organisering av verksteder og skolens øvrige ute- og innemiljø

Kunnskap særlig rettet mot trinn 1-7

Studenten

 • har kunnskap om å anvende grunnleggende ferdigheter rettet mot barn og unges lærings- og erkjennelsesformer, tilpasset deres livsverden
 • har kunnskap om analoge og digitale uttrykksformer i begynneropplæring

Kunnskap særlig rettet mot trinn 5-10

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges lærings- og erkjennelsesformer, formspråk, kulturelle identitet og skapende evner
 • har kunnskap om analoge og digitale plattformer for formidling og kommunikasjon mot de unges livsverden

Ferdigheter

Ferdigheter felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

Studenten

 • kan utnytte materialers og mediers egenskaper og kvaliteter, vise innsikt i egne skapende prosesser og anvende denne innsikten i undervisnings- og utviklingsarbeid
 • kan formidle, analysere og vurdere design, arkitektur og kunst i relevante lokale og globale kunst- og kulturhistoriske sammenhenger
 • kan forklare og demonstrere hvordan regning og geometri kan brukes og defineres innenfor fagets egenart
 • kan anvende digitale og analoge verktøy i visuell kommunikasjon og som redskap i arbeid med flater, layout, og ulike skrifttyper
 • kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, vurdere kvalitet på lærebøker og læremidler og holde seg oppdatert på relevant faglitteratur og forskning

Ferdigheter særlig rettet mot trinn 5-10

Studenten

 • kan planlegge og tilrettelegge for læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden på måter som ivaretar tilpasset opplæring og fremmer samarbeid, demokrati og likeverd

Generell kompetanse

Generell kompetanse felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

Studenten

 • kan veilede og stimulere og tilpasse opplæringen til elevers opplevelse, skapende mot og oppmuntre til oppfinnsomhet og gjenskapende arbeid i tråd med globale og lokale utfordringer
 • er orientert innenfor fagrelevant forskning og bruker gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med forskningsmessig og etisk tilnærming
 • viser endringsvilje og engasjement for kontinuerlig faglig selvutvikling og har motivasjon for utvikling av skolens faglige, pedagogiske og fysiske fellesskap

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med deleksamen 1 (det praktisk utviklingsarbeidet, tilsvarende 15 stp.) er organisert som workshops, fagseminarer, verkstedarbeid, veiledning/veiledningsseminar, muntlig framlegg og presentasjon/utstilling. Hver kandidat få oppnevnt en faglig veileder. Temaområde, problemstilling og opplegg for oppgaven skal godkjennes av veileder. Det praktiske utviklingsarbeidet er et individuelt arbeid.

Arbeidet med deleksamen 2 (FoU-oppgaven, tilsvarende 15 stp.) er organisert som undervisning og kurs, veiledning/veiledningsseminar, muntlig framlegg og innlevering av skriftlig oppgave. Hver kandidat vil få oppnevnt en faglig veileder. Temaområde, problemstilling og opplegg for oppgaven skal godkjennes av veileder.

Undervisningen i emnet skal i tillegg til undervisning i faglige emner gi støtte for oppgavearbeidet. Sentrale temaer for denne undervisningen er

 • Utdanningsvitenskap for lærere - Sentrale forskningstradisjoner og metoder
 • Seminar i pedagogikk som tar opp sentrale utfordringer i dagens grunnskole
 • Forskningsetikk og grunnlagsspørsmål
 • Skriving i forskning om skole og undervisning og i læreryrket

Oppgaveskrivingen er en problemløsningsprosess, der studenten gjennom en systematisk og etterprøvbare metoder skal belyse den valgte problemstillingen. En del av dette vil gjerne være å utarbeide en oppdatert kunnskapsoversikt. Studenten vil også ofte samle et erfaringsmateriale og bruke aktuell utdanningsvitenskapelig metode til å undersøke, systematisere og belyse materialet. Arbeidet med oppgaven skal gi erfaring med å søke og anvende litteratur og bygge på både oppgitt pensum og selvvalgt pensum. Omtaler, analyser og vurderinger i oppgaven skal være solid faglig utviklet og underbygget. Deleksamen 2 (FoU-oppgaven) er et individuelt arbeid. Framstillingen skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig og faglig forfatterskap.

Studietur

Det vil bli arrangert en studietur. Studenten er selv ansvarlig for alle utgifter knyttet til studieturen. For studenter som ikke har mulighet til å delta på studieturen, følges et alternativt opplegg hjemme. Informasjon om reisemål og kostnader gis ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Nærmere informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse er beskrevet i den innledende delen av fagplanen.

Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse til deleksamen 1

Følgende arbeidskrav må være gjennomført før deleksamen 1 (det praktiske utviklingsarbeidet) kan leveres til sensur:

 • Innlevering av et notat på 400 ord +/- 10 % om opplegg for utviklingsarbeidet. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn/arbeide med og undersøke, metode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign. Notatet skal synliggjøre en tett forbindelse mellom Praktisk utviklingsarbeid og FoU-oppgaven, samt selvvalgt pensum. Selvvalgt pensum skal utgjøre ca. 500 sider.

Følgende faglige aktiviteter har krav om deltakelse i tilknytning til deleksamen 1:

 • Deltakelse på workshops fastsatt i gjeldende semesterplan.
 • Deltakelse på fagseminarer fastsatt i gjeldende semesterplan.
 • Deltakelse på minimum to veiledninger i seminar eller individuelt. Veileder setter opp tidspunkter og krav til bidrag.
 • Presentasjon av Praktisk prosjekt på delingsseminar.

Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse til deleksamen 2

Følgende arbeidskrav må være gjennomført før deleksamen 2 (FoU-oppgaven) kan leveres til sensur:

 • Innlevering av et notat på 400 ord +/- 10 % om opplegg for oppgaven. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn og undersøke, forskningsmetode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign. Notatet skal vise en tett sammenheng mellom Praktisk prosjektarbeid og FoU-oppgaven.
 • Notat før siste veiledning med utdrag av oppgavetekst på 1500 ord +/- 10 %.

Følgende faglige aktiviteter har krav om deltakelse i tilknytning til deleksamen 2:

 • Deltakelse på undervisning om utdanningsvitenskap og metode, forskningsetikk og grunnlagsspørsmål
 • Deltakelse på undervisning i akademisk skriving og IKT
 • Deltakelse på to veiledninger i seminar eller individuelt. Veileder setter opp tidspunkter og krav til bidrag.
 • Deltakelse på delingskonferanse med eget framlegg og respons på medstudenters framlegg.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Deleksamen 1: Et praktisk, individuelt utviklingsarbeid som presenteres/utstilles med tilhørende prosessdokumentasjon på angitt dato og sted.

Deleksamen 2: Individuell FoU-oppgave med omfang på 7000 ord +/- 10% leveres elektronisk innen oppgitt frist. Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på høgskolens læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering, samt egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser krav fra NSD, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

Eksamensdelene vektes likt ved sammenslåing av karakter.

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

Deleksamen 1: Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide det praktiske utviklingsarbeidet ved første ny og utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom deleksamen 1 får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt lage et nytt praktisk utviklingsarbeid ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Deleksamen 2: Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke-bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide oppgave ved første ny og utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom FoU-oppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Deleksamen 1: Alle.

Deleksamen 2: Alle.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. Beskrivelse av karakteruttrykk for deleksamenene er i fagplanens innledning.

Sensorordning

Deleksamen 1: To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

Deleksamen 2: Intern og ekstern sensor. Normalt er veileder intern sensor.